Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Włodawa.

Gmina Włodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825721234 , fax. 825721234
 • Data zamieszczenia: 2022-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włodawa
  ul. Jana Pawła II 22
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 825721234, fax. 825721234
  REGON: 11019786500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lublin.pl/wlodawa/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Włodawa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Włodawa. 1) Wykonanie usługi obejmuje odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Włodawa; 2) Z przedmiotu zamówienia wyłączono odbiór odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórki, których odbiór winien być realizowany w oparciu o odrębne umowy zawarte z Wykonawcą przez właściciela nieruchomości; 3) Przedmiot zamówienia w szczególności realizowany będzie w sposób: a) zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/350/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022 z późn. zm. oraz listą komunalnych instalacji prowadzoną przez Marszałka Województwa Lubelskiego, b) zgodny z Uchwałami Rady Gminy Włodawa w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włodawa, c) zapewniający ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych w sposób selektywny u źródła w podziale na: • pozostałości po segregacji (zmieszane) - pojemnik/worek czarny, • papier i tektura – pojemnik/worek niebieski, • metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek żółty, • szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła – pojemnik/worek zielony, • odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady – pojemnik/worek brązowy, • odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • żużle i popioły paleniskowe (czyste).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach