Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu parczewskiego

Powiat Parczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 551 470, , fax. 833 550 673
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Parczewski
  Warszawska 24
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 833 551 470, , fax. 833 550 673
  REGON: 30237368000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spparczew.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu parczewskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu parczewskiego” w podziale na następujące części: I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Lipowa w m. Parczew – m. Wierzbówka), II. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1604L wraz z mostem w m. Jasionka, III. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1601L (ul. Kościelna w m. Milanów), IV. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1612L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1610L do RSP w Gródku Szlacheckim, V. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1610L na odcinku od torów kolejowych do miejscowości Gródek Szlachecki. Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych przebudowy ww. dróg powiatowych na terenie powiatu parczewskiego obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla pięciu odcinków dróg: • odcinek I objęty opracowaniem o dł. ok. 2,000 km1), • odcinek II objęty opracowaniem o dł. ok. 2,150 km1), • odcinek III objęty opracowaniem o dł. ok. 0,800 km1), • odcinek IV objęty opracowaniem o dł. ok. 1,400 km1), • odcinek V objęty opracowaniem o dł. ok. 1,300 km1). Uwaga- długość orientacyjna ustalona na podstawie prowadzonej ewidencji dróg, Zamawiający zastrzega, że rzeczywista długość odcinków dróg (pomierzona z natury) może w sposób nieznaczny różnić się od długości wynikającej z ewidencji dróg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71248000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, (o której mowa w art 86 ust 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu, (o której mowa w art 24 ust 1 pkt 23 PZP) - wg załącznika Nr 7. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach