Przetargi.pl
Przebudowa leśniczówki Czarna Wieś

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-020 Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 7103380 w. 121 , fax. 0-85 7103706
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka
  ul. Marszałkowska 27
  16-020 Czarna Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 0-85 7103380 w. 121, fax. 0-85 7103706
  REGON: 50025716000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czarna-bialostocka.bialystok.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa leśniczówki Czarna Wieś
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostosowanie części administracyjnej - kancelarii leśnictwa do obowiązujących wymogów oraz powiększenie części mieszkalnej. - Projektowana rozbudowa obejmuje głównie wykonanie wiatrołapu przed wejściem do budynku. Wiatrołap w konstrukcji drewnianej wsparty na ławach i ścianach fundamentowych. - Nadbudowa budynku obejmuje usunięcie istniejącego dachu kopertowego z budynku, następnie wykonanie ścianek kolankowych, wykonanie szczytów oraz konstrukcji dwuspadowego dachu z pokryciem. - Przebudowa istniejącego budynku polega na dodaniu nowego otworu drzwiowego (oddzielne wejście do kancelarii), przebudowie ścian działowych, wykonanie schodów żelbetowych ww. budynku. Wykonawca wykona przebudowę leśniczówki zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zgodnie ze współczesną wiedzą, sztuką budowlaną i SIWZ. Zakres prac obejmuje: a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie, b) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), c) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, d) wykonanie dokumentacji w trakcie realizacji budowy powykonawczej ( w tym geodezyjnej), e) wykonanie instrukcji i oznakowań zgodnie z obowiązującymi przepisami, zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów, f) uporządkowanie i terenu po zakończeniu budowy, g) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, h) odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne, i) odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 04.07.2019r. do godz. 9 00. 3. Wadium może być wnoszone w następującej formie: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 71 2030 0045 1110 0000 0072 7200, a w tytule wpłaty należy wpisać: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu „Przetarg na przebudowę leśniczówki Czarna Wieś ”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach