Przetargi.pl
Odnowa elewacji budynku szkoły oraz remont pomieszczeń w internacie.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Ogrodowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 567 90 81 , fax. 87 567 90 81
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach
  ul. Ogrodowa 49
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 567 90 81, fax. 87 567 90 81
  REGON: 98772000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs7.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa elewacji budynku szkoły oraz remont pomieszczeń w internacie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odnowa elewacji auli szkolnej - ściana południowa i wschodnia. remont łazienki na parterze , oraz trzech pomieszczeń gospodarczych w budynku internatu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 3 w wysokości: 1) dla zadania nr 1 w wysokości: 1 200 zł, słownie: jeden tysiąc dwieście zł. 2) dla zadania nr 2 w wysokości: 650 zł, słownie: sześćset pięćdziesiąt zł. 3) dla zadania nr 3 w wysokości: 1 400 zł, słownie: jeden tysiąc czterysta zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach