Przetargi.pl
Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich

Gmina Strzelce Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 049 338 , fax. 774 614 422
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Opolskie
  pl. Myśliwca 1
  47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 774 049 338, fax. 774 614 422
  REGON: 53141327700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelceopolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej od ul. Klonowej do ul. Ogrodowej na odcinku od istniejącej studzienki Di-1 do projektowanej studzienki D5 w Strzelcach Opolskich. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie 191 m kolektora deszczowego z rur PP/PE 600 SN8, dwuściennych, karbowanych o połączeniu kielichowym, wykonanie 3 szt. żelbetowych studzienek rewizyjnych włazowych o średnicy 1200 mm oraz po jednej żelbetowej studzience niewłazowej o średnicy 1200 mm i rewizyjnej włazowej o średnicy 1500 mm jak również włączenie wykonanego kolektora do istniejącej studzienki Di-1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach