Przetargi.pl
Przebudowa istniejącego parkingu w miejscowości Brzegi Górne

Gmina Lutowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 38713 Lutowiska, Lutowiska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 461-00-13 , fax. 13 461-00-13
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lutowiska
  Lutowiska 14
  38713 Lutowiska, woj. podkarpackie
  tel. 13 461-00-13, fax. 13 461-00-13
  REGON: 37044004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lutowiska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącego parkingu w miejscowości Brzegi Górne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego parkingu w miejscowości Brzegi Górne w celu zapewnienia prawidłowego użytkowani, dostosowania do obowiązujących przepisów oraz zwiększenia ilości stanowisk. Na parkingu zaprojektowano utwardzenie z masy bitumicznej wraz z warstwą wyrównującą, dodatkowo w miejscach o słabej nośności zaprojektowano podbudowę z tłucznia oraz warstwę odsączającą. W ramach zadania projektuje się malowanie oznakowania poziomego miejsc postojowych farbami chlorokauczukowymi drogowymi. Szczegóły w załączonym przedmiarze i dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 31.01.2019 r. do godz. 10:00. Wadium powinno być wniesione w wybranej przez wykonawcę formie zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 65 8621 0007 2001 0000 8846 0003 Bieszczadzki Bank Spół-dzielczy w Ustrzykach Dolnych, z dopiskiem „Wadium – przetarg na „Przebudowa istniejące-go parkingu w miejscowości Brzegi Górne ” zaś dowód wniesienia wadium musi dołączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wa-dium należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie, zaś kserokopię potwierdzoną za zgod-ność dołączyć do oferty.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania (art.89 ust.1 pkt 7b) ustawy Pzp). 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je-żeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) jeżeli:1 ) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez wykonawcę – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach