Przetargi.pl
Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48508082032, +48506656760
 • Data zamieszczenia: 2021-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
  Al. Jana Pawła II 25A
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. +48508082032, +48506656760
  REGON: 384503002
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: I. SALA WIDOWISKOWA Dla Sali (parter plus balkon) przewiduje się wprowadzenie następujących zmian: 1.1. wymiana posadzki i parkietu 1.2. nadlanie części widowni przy scenie, wykonanie nowych zejść na poziom Sali, 1.3. wykonanie nowych ścian działowych między balkonem sali, a komunikacją 1.4. wymiana foteli 1.5. modernizacja fosy orchestronu wraz z montażem zapadni scenicznej w fosie 1.6. wydzielenie miejsc dla osób niepełnosprawnych 1.7. modernizacja instalacji nagłośnienia 1.8. wymiana urządzeń mechaniki sceny 1.9. remont loży wraz z pracami konserwatorskimi obejmującymi balustrady, 1.10. usunięciem starych powłok malarskich, wykonaniem nowego pozłocenia 1.11. sztukaterii 1.12. poprawa widoczności z lóż balkonu z wykonaniem nowych podestów 1.13. poprawa widoczności na parterze wraz ze zmianą ustawienia foteli 1.14. malowanie ścian oraz sufitów wraz z pracami konserwatorskimi mającymi na celu przywrócenie oryginalnego wyglądu płycin na sali. 1.15. wykonanie obudów grzejników 1.16. wymiana stolarki drzwiowej na parterze- drzwi ewakuacyjne z parteru Sali. 1.17. demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz montaż nowych 1.18. w sali widowiskowej, przewidziano w projekcie 752 miejsca: 543 na parterze budynku (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) oraz 209 na balkonie. 1.19. wymianę oświetlenia scenicznego 1.20. wykonanie odpowiednich zabiegów w celu uzyskania najlepszych z możliwych przy tego rodzaju wnętrzach parametrów akustycznych, poprzez wykonanie okładzin akustycznych przy na ścianach parteru oraz balkonu sali, 1.21. prace konserwatorskie mające na celu przywrócenie oryginalnej kolorystyki sali polegające na usunięciu zbędnych powłok malarskich i lakierniczych, dokładny opis prac konserwatorskich wg projektu wykonawczego. II. SCENA 2.1 wymiana podłogi na scenie oraz w kieszeniach scenicznych 2.2 montaż nowego systemu sztankietów oraz pomostów scenicznych 2.3 wymiana wyciągów scenicznych 2.4 wymiana drzwi zewnętrznych ze sceny 2.5 wymiana okotarowana sceny i kurtyny 2.6 malowanie 2.7 wykonanie nowego systemu oświetlenia scenicznego 2.8 wykonanie zapadni scenicznej do pomieszczenia orchestronu III. KORYTARZE PRZYLEGŁE NA PARTERZE DO SALI WIDOWISKOWEJ 3.1 wymiana grzejników na grzejniki dekoracyjne wg opisu projektu wykonawczego branży sanitarnej 3.2 wymiana oświetlenia 3.3 malowanie 3.4 wykonanie nowych kurtyn na ścianach 3.5 przebudowa schodów prowadzących na scenę, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych umożliwiający im dostęp na scenę IV. KORYTARZE PRZYLEGŁE NA PIĘTRZE DO SALI WIDOWISKOWEJ 4.1. wykonanie nowych ścian pomiędzy pomieszczeniami po bokach balkonu, a salą 4.2. wymiana oświetlenia 4.3. malowanie 4.4. przebicie otworu drzwiowego przy obecnym pomieszczeniu nr147a oraz 147b w celu poprowadzenia lepszej ewakuacji z loży 4.5. Wykonanie wydzielenia sali od holi przy sali na I piętrze 4.6. Wykonanie nowego podziału pomieszczeń biurowych zlokalizowanych przy sali, 4.7. Rozbiórka istniejących pomieszczeń magazynowych, wykonanie nowych 4.8. Wykonanie nowoprojektowanych przebić do pomieszczeń zlokalizowanych za sceną. Dzięki czemu będzie wygodna komunikacja pomiędzy poszczególnymi skrzydłami budynku oraz lepsza ewakuacja z pomieszczeń biurowych. V. ZAPLECZE SALI WIELOFUNKCYJNEJ Zaprojektowano przebudowę zaplecza sali obejmujące wyposażenie garderób w łazienki, wykonanie nowych ogólnodostępnych sanitariatów. Projektuje się malowanie, wykonanie nowych posadzek, wymianę oświetlenia oraz doposażenie garderób w zabudowę meblową. VI. SALA MUZYCZNO- TEATRALNA 6.1 Demontaż istniejących podestów oraz sceny 6.2 Wykonanie nowej podłogi podniesionej na widowni oraz głębszej sceny, dzięki czemu możliwa będzie poprawa warunków widoczności na widowni. Dzięki zmniejszeniu głębokości rzędów pomiędzy fotelami możliwe było dodanie dodatkowego rzędu foteli. 6.3 Dzięki pogłębieniu sceny, montażu nowego wyposażenia oraz wykonaniu nowej adaptacji akustycznej dawnej sali kinowej możliwe będzie nadanie pomieszczeniu nowej funkcji sali muzyczno- teatralnej przez co możliwe będzie poszerzenie oferty kulturalnej MDK 6.4 Wykonanie nowej adaptacji akustycznej pomieszczenia 6.5 Montaż nowych ustrojów akustycznych 6.6 Przesunięcie otworów drzwiowych 6.7 Korekta w zakresie instalacji 6.8 Montaż nowego wyposażenia VII. SALE DO TAŃCA, PRÓB I ZAJĘĆ W pomieszczeniach do tańca, prób i zajęć planuje się wykonanie nowych posadzek, malowanie oraz montaż nowej zabudowy meblowej. VIII. POM. ZAPLECZA, KOSTIUMERNIE Zaprojektowano remont oraz wykonanie nowego wyposażenia oraz zabudowy meblowej pomieszczeń, między innymi zaprojektowano nowy system wieszaków w kostiumerniach oraz na korytarzach. Za sceną zaprojektowano wygodne 2 – osobowe garderoby z indywidualnymi węzłami sanitarnymi. IX. SZATNIE, SANITARIATY Zaprojektowano wykonanie nowych szatni oraz sanitariatów obsługujących pomieszczenia zlokalizowane na II piętrze. Nowe sanitariaty zostały również zaprojektowane w garderobach. Przewidziano również remont istniejących sanitariatów zlokalizowanych na zasceniu. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót. 4. Roboty głośne tj. kucie, wiercenie winny być prowadzone wyłącznie do godziny 15:00. 5. W trakcie realizacji zadania Miejski Dom Kultury pozostaje czynnym obiektem, w którym na co dzień przebywają zarówno pracownicy, jak i osoby trzecie. Harmonogram prac należy dopasować w uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu aby umożliwić jego częściowe funkcjonowanie w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach