Przetargi.pl
Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239 , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2021-08-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Zamówienia pod nazwą: „Budowa Podkarpackiego Parku Biznesowego”. Pełna nazwa zadania: Budowa budynku biurowo-usługowego – Podkarpackiego Parku Biznesowego - wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną, teletechniczną) oraz przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, instalacji teletechnicznej, zewnętrzną instalacją oświetleniową i miejscami postojowymi oraz przełożeniem przyłącza kanalizacji deszczowej w Jasionce wraz z dostawą wyposażenia części gastronomicznej budynku. B. Inwestycja, polegać będzie na budowie budynku biurowo-usługowego, czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o konstrukcji szkieletowej – żelbetowej, o powierzchni całkowitej około 2.700,00 m2. Ściany zewnętrzne i kolankowe – murowane. Stropy o konstrukcji płytowej, żelbetowej. Termoizolacja budynku (ściany zewnętrzne i stropodach) wykonana będzie z wełny mineralnej. Budynek wyposażony będzie w windę osobową. Na parterze budynku, obok pomieszczeń przeznaczonych dla Zarządzającego, usytuowane będą dwa lokale usługowe: sklep (o pow. około 226,00 m2) oraz gastronomia (około 250,00 m2). Powierzchnia przeznaczona pod handel – wykonana będzie w stanie surowym – deweloperskim, zaś część gastronomiczna – oddana będzie do użytku w stanie wykończonym (w zakres inwestycji wchodzi również montaż wyposażenia stałego i ruchomego kuchni). Budynek będzie posiadał wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacyjna, elektryczną, teletechniczną, gazową, wentylację mechaniczną i klimatyzację oraz centralnego ogrzewania. Będzie wyposażony we własną serwerownię i będzie posiadał własna kotłownię na paliwo gazowe (kotły – 3 szt., o łącznej mocy 240 kW). Budynek posiadał będzie przyłącza: wodociągowy, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczny, teletechniczny i gazowy. Z uwagi na ograniczenia w przepustowości kanalizacji deszczowej, zaprojektowano zbiornik retencyjny, którego realizacja również objęta będzie niniejszą umową. Przed budynkiem zaprojektowano parking na około 70 miejsc, z placem manewrowym i zjazdem na drogę wewnętrzną. Całość zabudowy uzupełnia wiata śmietnikowa, mała architektura (w tym stojaki na rowery), bankomat (usytuowany przed budynkiem) oraz paczkomat (usytuowany obok parkingu). Budynek spełniał będzie warunki zawarte w standardach, jakie muszą spełniać budynki w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wykraczające poza wytyczne opisane w warunkach jakie muszą spełniać budynki i ich usytuowanie). C. Minimalny wymagany okres gwarancji 5 lat. D. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do siwz i załącznik nr 8 do siwz - spis dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia znajduje się na końcu siwz. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń (równoważnych) niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Wszelkie nazwy własne podane w siwz należy traktować jako przykładowe. E. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach