Przetargi.pl
Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze

Gmina Miedziana Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 303-16-26 , fax. 041 303-16-05
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedziana Góra
  ul. Urzędnicza 18 18
  26-085 Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 303-16-26, fax. 041 303-16-05
  REGON: 29101032300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedziana-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. Zamówienie obejmuje wykonanie m.in.: 1) rozebrania konstrukcji i pokrycia dachowego; 2) nowych ścian kolankowych i szczytowych poddasza; 3) więźby dachowej oraz pokrycia z blachodachówki; 4) ocieplenia poddasza; 5) ocieplenia ścian zewnętrznych; 6) wykonanie tynków zewnętrznych oraz okładzin elewacji. Uwaga: Zamówienie nie obejmuje robót związanych z remontem pomieszczeń wewnętrznych za wyjątkiem wykonania schodów wyłazowych na poddasze. 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w dokumentacji projektowej składającej się z: a) projektu technicznego - załącznik nr 1 do SIWZ; b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 3 do SIWZ. Załączone do dokumentacji projektowej kosztorysy ślepe robót mają charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z uwarunkowaniami terenu, dokumentacją projektową i innymi niezbędnymi w tym zakresie dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. Użyte w specyfikacji, załącznikach do specyfikacji nazwy produktów, źródło pochodzenia mają znaczenie jako wskazanie przez Zamawiającego oczekiwanej jakości materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do wskazania produktów równoważnych. Na wykonawcy spoczywa ciężar wskazania równoważności. 3. Inne uwarunkowania : 3.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych niż przyjęte w projekcie i specyfikacji technicznej, jednak o parametrach i jakości równoważnych do materiałów zaproponowanych przez Zamawiającego. W ofercie należy określić parametry i producenta przyjętych materiałów zamiennych. 3.2. Wykonawca powinien wydzielić i zabezpieczyć teren prowadzonych robót w sposób umożliwiający ciągła pracę Urzędu Gminy. 3.3. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (bhp, ppoż. oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452131509
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset zł.). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Spółdzielczym w Kielcach, Oddział Miedziana Góra, nr 75 8493 0004 0020 0303 0078 0006 na potwierdzenie należy załączyć do oferty dowód wpłaty (na przelewie - Wadium - Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Miedzianej Górze. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że, poręczenie kasy może być wyłącznie poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z póź. zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, musi obejmować cały okres związania ofertą oraz winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zwrot bądź zatrzymanie wadium będzie się odbywać na zasadach określonych w ustawie PZP. 4.1. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4.2. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów, o których mowa w pkt. pkt. 6.1, 6.2, 6.3 SIWZ oraz pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedziana-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach