Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nawodzice i Rybnica, Gmina Klimontów

Gmina Klimontów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8661006 , fax. 015 8661847
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1 1
  27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8661006, fax. 015 8661847
  REGON: 83040994000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nawodzice i Rybnica, Gmina Klimontów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Nawodzice i Rybnica z włączeniem się do wodociągu tranzytowego Wiązownica-Szymanowice. Przybliżona długość sieci: ok. 10 000 mb i około 170 szt. przyłączy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713222003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach