Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Sośniach oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na żłobek

Urząd Gminy Sośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-435 Sośnie, ul. Wielkopolska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 393 910 , fax. 627 393 933
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sośnie
  ul. Wielkopolska 47
  63-435 Sośnie, woj. wielkopolskie
  tel. 627 393 910, fax. 627 393 933
  REGON: 54803400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sosnie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Sośniach oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na żłobek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół w Sośniach oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na żłobek w poziomie parteru w budynku istniejącym. Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie rozbudowy budynku o schody zewnętrzne, podjazd dla osób niepełnosprawnych, chodniki oraz wydzielenie placu manewrowego dla wozów bojowych straży pożarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: - Załącznik nr 8 Projekt budowlany - Załącznik nr 10 Przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu oraz: a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw b) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ – kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu (wynagrodzenie ryczałtowe)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach