Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sieciowej na terenie SUW w msc. Dąbrowa, gmina Brudzew

Gmina Brudzew ogłasza przetarg

 • Adres: 62720 Brudzew, ul. Turkowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 797 047 , fax. 632 797 047
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brudzew
  ul. Turkowska 29
  62720 Brudzew, woj. wielkopolskie
  tel. 632 797 047, fax. 632 797 047
  REGON: 31101940900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sieciowej na terenie SUW w msc. Dąbrowa, gmina Brudzew
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych – zadanie: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sieciowej na terenie SUW w msc. Dąbrowa, gmina Brudzew” w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót; 2. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sieciowej na terenie SUW w msc. Dąbrowa, gmina Brudzew. W ramach inwestycji przewiduję się następujące roboty: Branża budowlana 1) Roboty rozbiórkowe 2) Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody 3) Zagospodarowanie terenu 4) Płyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny 5) Remont zbiornika popłuczyn Branża technologiczna - technologia SUW 1) Ujęcie wody - studnia nr 1 2) Przyłącze studni nr 1 do budynku filtrów 3) Ujęcie wody - studnia nr 2 4) Przyłącze studni nr 2 do budynku filtrów 5) Przyłącze wody uzdatnionej - budynek filtrów - zbiornik wody uzdatnionej 6) Przyłącze wody uzdatnionej - zbiornik wody uzdatnionej - budynek filtrów 7) Rurociąg spustowo-przelewowy - zbiornik wody uzdatnionej - osadnik popłuczyn 8) Rurociąg PVC 200 - osadnik popłuczyn 9) Przyłącze wody uzdatnionej - budynek filtrów - do sieci 10) Studnia spustowa - zabudowana istniejącym rurociągu odprowadzającym wody popłuczne 11) Zbiornik wyrównawczy wody V-150m3 12) Hala filtrów – technologia Branża elektryczna i automatyka 1) Agregat prądotwórczy 2) Linie kablowe zewnętrzne - studnia głębinowa SG1-RG 3) Instalacje pomiaru i sygnalizacji - studnia głębinowa SG1 4) Linie kablowe zewnętrzne - studnia głębinowa SG2-RG 5) Instalacje pomiaru i sygnalizacji - studnia głębinowa SG2 6) Instalacje pomiaru i sygnalizacji - zbiornik retencyjny ZR1 7) Instalacje pomiaru i sygnalizacji - zbiornik retencyjny ZR2 8) Linie kablowe zewnętrzne - zbiornik wód popłucznych - RG 9) Instalacje pomiaru i sygnalizacji - zbiornik wód popłucznych 10) Instalacje pomiaru i sygnalizacji - komora pomiarowa KP 11) Oświetlenie terenu 12) Budynek SUW Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sieciowej 1) Kanalizacja sieciowa 2) Sieć wodociągowa 1) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania , zabezpieczenia zaplecza i terenu budowy, organizacji placu budowy, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 2) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona: a. dokumentację powykonawczą w 2 egz. zawierająca wszystkie atesty i certyfikaty wbudowanych urządzeń i materiałów, protokoły badań , pomiarów, sprawdzeń; b. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 4 egzemplarzach. c. wykonawca dokona generalnego rozruchu Stacji Uzdatniania Wody oraz dokona przeszkolenia pracowników obsługujących stację SUW Dąbrowa, wykona kompletną instrukcję obsługi SUW wraz z wykonaniem badań fizyko-chemicznych wody i uzyskaniem pozytywnych wyników badań wody o parametrach i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989). 3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy. b. Przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych i uzgodnienia go z Zamawiającym. c. Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy. d. Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż. e. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016. poz. 290) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. f. Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach. g. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i aktów wykonawczych. h. Wyznaczenia przez Wykonawcę kierownika budowy – spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym. i. Uczestniczenia w naradach dotyczących postępu robót, zwoływanych przez Zamawiającego. j. Aby wykonawca robót miał do dyspozycji spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy, posiadających aktualne uprawnienia i certyfikaty. Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania a wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817. Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dokumentacją powykonawczą następujących dokumentów: kopia certyfikatu, uprawnienia, atesty. k. Zamawiający określa, iż nie może być powierzone podwykonawcom: a) wykonanie obowiązków z tytułu udzielonych Zamawiającemu rękojmi i gwarancji; b) wykonanie automatycznego układu technologii uzdatniania wody; c) innych obowiązków Wykonawcy, co do których z treści niniejszej SIWZ wraz z załącznikami wynika, iż nie mogą być powierzone osobom trzecim. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową, umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, STWiORB, pozwoleniem na budowę 438/15 z dnia 28 września 2015r. oraz zgłoszeniem nr AB.6743.1024.2016 z dnia 9 listopada 2016r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac i sposób ich realizacji określa również: 1) dokumentacja projektowa, 2) kosztorys ofertowy i przedmiar robót, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach