Przetargi.pl
Budowa studni głębinowej nr 2 oraz zbiornika magazynowego wody uzdatnionej na terenie SUW Galew, gmina Brudzew

Gmina Brudzew ogłasza przetarg

 • Adres: 62720 Brudzew, ul. Turkowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 797 047 , fax. 632 797 047
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brudzew
  ul. Turkowska 29
  62720 Brudzew, woj. wielkopolskie
  tel. 632 797 047, fax. 632 797 047
  REGON: 31101940900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa studni głębinowej nr 2 oraz zbiornika magazynowego wody uzdatnionej na terenie SUW Galew, gmina Brudzew
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych – zadanie: „Budowa studni głębinowej nr 2 oraz zbiornika magazynowego wody uzdatnionej na terenie SUW Galew, gmina Brudzew” w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót; 2. Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy studni głębinowej nr 2 oraz zbiornika magazynowego wody uzdatnionej na terenie SUW Galew, gmina Brudzew. W ramach inwestycji przewiduję się następujące roboty: 1) Wykonanie studni awaryjnej nr 2 zgodnie z opracowaniem - „Projektem robót geologicznych dla wykonania studni nr 2 z utworów mazozoiczno-kredowych na terenie ujęcia wiejskiego w msc. Galew”, wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych pobranej próby wody wraz z opracowaniem dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej. 2) Budowa zbiornika do magazynowania wody uzdatnionej o poj. 100m3; 3) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania , zabezpieczenia zaplecza i terenu budowy, organizacji placu budowy, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 4) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona: a. dokumentację powykonawczą w 2 egz. zawierająca wszystkie atesty i certyfikaty wbudowanych urządzeń i materiałów, protokoły badań , pomiarów, sprawdzeń; b. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 4 egzemplarzach. c. wykonawca dokona generalnego rozruchu studni i zbiornika oraz dokona przeszkolenia pracowników obsługujących stację, wykona kompletną instrukcję obsługi wraz z wykonaniem badań fizyko-chemicznych wody i uzyskaniem pozytywnych wyników badań wody o parametrach i jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989). 5) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: a. Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy. b. Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy. c. Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż. d. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. Nr 290) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. e. Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach. f. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i aktów wykonawczych. g. Wyznaczenia przez Wykonawcę kierownika robót – spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym. h. Uczestniczenia w naradach dotyczących postępu robót, zwoływanych przez Zamawiającego. i. Aby wykonawca robót miał do dyspozycji spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy, posiadających aktualne uprawnienia i certyfikaty. Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania a wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817. Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dokumentacją powykonawczą następujących dokumentów: kopia certyfikatu, uprawnienia, atesty. j. Zamawiający określa, iż nie może być powierzone podwykonawcom: a) wykonanie obowiązków z tytułu udzielonych Zamawiającemu rękojmi i gwarancji; b) innych obowiązków Wykonawcy, co do których z treści niniejszej SIWZ wraz z załącznikami wynika, iż nie mogą być powierzone osobom trzecim. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową, umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, STWiORB, oraz pozwolenia na budowę 106/17 z dnia 27 marca 2017r.. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) dokumentacja projektowa, 2) kosztorys ofertowy i przedmiar robót, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach