Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów

Gmina Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59500 Złotoryja, Aleja Miła
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 788 700, , fax. 768 788 716
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Złotoryja
  Aleja Miła 4
  59500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 768 788 700, , fax. 768 788 716
  REGON: 39064768700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ernestynów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej raz z przyłączami i przyłączeniami do budynków w ramach etapu I dokumentacji projektowej. Zamówienie obejmuje: 1) roboty budowlane: - budowa sieci wodociągowej DN 160- 583,9 m, - budowa sieci wodociągowej DN 90 – 2,4 m, - budowa przyłączy wodociągowych –21 szt., - budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjne DN 200 – 517,8 m, - budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjne DN 160 –21,7 m, - budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej DN 90 – 21,4 m, - budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej DN 63– 175,6 m, - budowa przyłączy i podłączeń kanalizacyjnych 18 szt, - budowa przepompowni ścieków Ps i Pz – 2 szt., - wykonanie zasilanie energetycznego do przepompowni – 2 kpl., - rozbiórka i likwidacja starej przepompowni – 1 kpl., - odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych, 2) obsługę geodezyjną inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, 3) ponoszenie opłat związanych z prowadzeniem robót w pasie drogi powiatowej i wprowadzenie organizację ruchu tymczasowo jeżeli będzie to konieczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy i 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275) m in. przez fundusz poręczeń kredytowych, 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego w: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi nr 52-8658-0009-0000-3593-2000-0060 Tytuł przelewu jednoznacznie powinien wskazywać, że dotyczy wadium dla przedmiotowego postępowania. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego (Aleja Miła 4, piętro II, pok. nr 13). 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta przygotowana według wzoru załączonego do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach