Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak

GMINA FRYSZTAK ogłasza przetarg

 • Adres: 38-130 Frysztak, ul. ks. Wojciecha Blajera 20
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2777 110 , fax. 17 2777920
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA FRYSZTAK
  ul. ks. Wojciecha Blajera 20
  38-130 Frysztak, woj. podkarpackie
  tel. 17 2777 110, fax. 17 2777920
  REGON: 690582186
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.frysztak.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Frysztak”. Inwestycja obejmuje przebudowę 13 odcinków dróg gminnych publicznych i wewnętrznych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Frysztak. Łączna długość dróg planowanych do przebudowy wynosi 7,520 km. Zakres planowanych do wykonania prac polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi. 2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 4 do SWZ oraz Przedmiar Robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach