Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-005 Rzeszów, Fredry 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 178509047 , fax. +48 178538394
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
  Fredry 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 178509047, fax. +48 178538394
  REGON: 690685006
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr 1 Komputery 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zawiera Załącznik Nr 1 – Pakiet Nr 1 do SWZ. Minimalne parametry określone w Załączniku Nr 1 do SWZ są bezwzględnie wymagane. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 do SWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny przedmiot zamówienia wymieniony w Załączniku Nr 1 do SWZ.3. Zamówienie zostało podzielone na trzy pakietów - Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet.Pakiet Nr 2 Monitory 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zawiera Załącznik Nr 2 – Pakiet Nr 2 do SWZ. Minimalne parametry określone w Załączniku Nr 2 do SWZ są bezwzględnie wymagane. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 2 do SWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny przedmiot zamówienia wymieniony w Załączniku Nr 2 do SWZ.3. Zamówienie zostało podzielone na trzy pakietów - Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet.Pakiet Nr 3 Urządzenia wielofunkcyjne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania zawiera Załącznik Nr 3 – Pakiet Nr 3 do SWZ. Minimalne parametry określone w Załączniku Nr 3 do SWZ są bezwzględnie wymagane. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 3 do SWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny przedmiot zamówienia wymieniony w Załączniku Nr 3 do SWZ.3. Zamówienie zostało podzielone na trzy pakietów - Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach