Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku szpitala w ramach modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.

"Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 428 298 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Szpital Międzyrzecki" Spółka z o.o. w Międzyrzeczu
  ul. Konstytucji 3 Maja 35
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 957 428 298, fax. -
  REGON: 21036841800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz-miedzyrzecz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku szpitala w ramach modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o., w ramach modernizacji szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przedmiot zamówienia jest elementem projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną w Szpitalu Międzyrzeckim Sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego. oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dodatek nr 10 do SIWZ), będącymi integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 zł – słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 - przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli ofertę podpisuje osoba niefigurująca w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kopię poświadczoną notarialnie w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisaniaoferty lub kopię poświadczoną notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach