Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie wraz z rozbiórką istniejących budynków będących w kolizji

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie wraz z rozbiórką istniejących budynków będących w kolizji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie o: 1) dodatkowe skrzydło, 2) kotłownię gazową, 3) wiatę łączącą kotłownię z istniejącym budynkiem szkoły, wraz z niezbędną infrastrukturą. Dodatkowe skrzydło – budynek z jedną kondygnacją nadziemną z częściowym podpiwniczeniem oraz dachem płaskim wielospadowym. W dodatkowym skrzydle będą pomieszczenia dydaktyczne, sala ćwiczeń, sanitariaty oraz magazyn. Nowobudowany budynek kotłowni zostanie połączony wiatą z istniejącym budynkiem szkoły. Powierzchnia rozbudowy około 483 m2, powierzchnia kotłowni około 35m2. 2. Zamówienie obejmuje m.in.: 1) budowę dodatkowego skrzydła: trzy sale lekcyjne, sala do ćwiczeń sportów walk, część sanitarna, magazyn (podpiwniczenie); 2) budowę kotłowni w technologii tradycyjnej (dach na wiązarach drewnianych, pokryty blachą); 3) wykonanie zagospodarowania terenu wraz z drenażem; 4) przebudowę sieci gazowej; 5) przebudowę sieci kanalizacyjnej; 6) budowę instalacji wodociągowej; 7) przełożenie istniejącego rurociągu kolidującego z projektowaną piwnicą; 8) budowę klatki schodowej bez docelowej balustrady – po wykonanych robotach balustrada robocza tymczasowa nie podlega demontażowi; 9) rozbiórkę istniejących zabudowań będących w kolizji z planowaną inwestycją (budynku gospodarczego, sanitariatów, szopy); 10) utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z obrzeżami betonowymi, parking na 7 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej, dojazd do zbiorników na nieczystości aż do wiaty; 11) budowę chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzeżami betonowymi pod wiatą, placu i powierzchni wokół nowopowstałego budynku o długości ok. 100 m i szerokości ok 1,5 m warstwy podkładowe zgodnie z projektem zgodnie z rysunkiem detalu wykonania posadzki z zachowaniem spadków zgodnie z opisem technicznym; 12) budowę zewnętrznej instalacji ciepłowniczej z rur wykonanych w technologii preizolowanej; 13) montaż instalacji hydrantowej, skrzynki hydrantowej z hydrantem HP25; 14) wykonanie palisady z mikropali na połączeniu budynków. 3. W ramach zamówienia należy także: 1) usunąć karpiny (2 sztuki) i pojedyncze drzewa owocowe (ok. 5 sztuk), których usunięcie nie wymaga zezwolenia; 2) odwodnić teren (wykopy), jeżeli będzie to niezbędne dla prowadzenia robót; 3) wykonać wszystkie instrukcje i przeprowadzić szkolenie z obsługi m.in. kotłowni; 4) wykonać oznakowanie p.poż. i wyposażyć nowo wybudowane pomieszczenia w gaśnice, koce; 5) wyposażyć pomieszczenia ćwiczeń sportów walk w lustro przyścienne, poręcz drewnianą do luster, drabiny gimnastyczne, maty TATAMI; 6) wyposażyć pomieszczenia sanitarne w lustra klejone, zlicowane z płytkami nad umywalkami; umywalki z otworem z baterie umywalkowe mieszające uruchamiane przez fotokomórkę; dozowniki mydła w płynie ze stali nierdzewnej, pojemniki na ręczniki ze stali nierdzewnej, kosze na śmieci ze stali nierdzewnej o pojemności 40 litrów otwierane przyciskiem – wysokość montażu elementów zostanie ustalona podczas realizacji zamówienia; 7) wyposażyć pomieszczenia sanitarne w miski ustępowe wiszące, z odpływem lejowym z deską sedesową twardą z tworzywa, w każdej kabinie: pojemnik ze stali nierdzewnej na papier toaletowy, kosz ze stali nierdzewnej na śmieci o pojemności 3 litrów z przyciskiem pedałowym, szczotkę do czyszczenia miski ustępowej; 8) zamontować czujniki gazu w kotłowni oraz w pomieszczeniach nowowybudowanych; 9) zamontować żaluzje zewnętrzne okienne na włącznik elektryczny na klucz w każdej nowoprojektowanej sali wraz z niezbędną instalacją i siłownikami; 10) wykonać próby szczelności i wydajności wykonanych instalacji; 11) opracować operat kolaudacyjny; 12) uzyskać decyzję – pozwolenie na użytkowanie i przekazać decyzję zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 55.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 310). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 27 8345 1029 0202 9045 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Tczewie O/Żukowo. Przy wnoszeniu wadium należy powołać się na oznaczenie „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIESTĘPOWIE”. 4. Zasady wnoszenia wadium zostały opisane w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, wykonawca składa oświadczenie, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Postanowienia pkt 1 -2 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie - Załącznik nr 4 (4.1, 4.2) do SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie - Załącznik nr 4 (4.1, 4.2) do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 6. Jeżeli wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający samodzielnie pobierze wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty (Załącznik nr 3 do SIWZ). 7. Jeżeli wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, to zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów o ile są one aktualne (Załącznik nr 3 do SIWZ). 8. Wraz z ofertą wykonawca składa: 1) oświadczenia wymienione w SIWZ; 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 3) zobowiązania (Załącznik nr 7 do SIWZ) innych podmiotów (o ile dotyczą). 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej / platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach