Przetargi.pl
Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas maratonu

Gdyńskie Centrum Sportu ogłasza przetarg

 • Adres: 81-538 Gdynia, Olimpijska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48586223574 , fax. +48586223574
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdyńskie Centrum Sportu
  Olimpijska 5/9
  81-538 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +48586223574, fax. +48586223574
  REGON: 19143984500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas maratonu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79342200 – 5 - usługi w zakresie promocji. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa promocji Gminy Miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej oraz jej działalności od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia maratonu (zwanego dalej „Imprezą”), organizowanego przez Wykonawcę w III kwartale 2019 roku w Gdyni. 3. Charakterystyka Imprezy: Bieg musi odbywać się na dystansie ponad 42.000 m. Jego trasa ma przebiegać przez co najmniej 3 miasta, z czego start musi mieć miejsce w Gdyni. Bieg przeznaczony jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców. 4. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji Miasta Gdyni polegają na: 1) umieszczeniu logo „Gdynia sport” (zwanego dalej „logo Miasta Gdyni”) w materiałach reklamowych i publikacjach wydawanych przez Wykonawcę przy organizacji Imprezy np.: materiały prasowe, plakaty, zaproszenia, biuletyn i inne, 2) umiejscowieniu „startu honorowego” Imprezy w Gdyni, 3) ekspozycji 1szt. balonu reklamowego Miasta Gdyni o wysokości min. 4m, blisko bramy startu Imprezy, 4) ekspozycji 6 szt. banerów Miasta Gdyni o wymiarach 1 m x 2 m (wys. x szer.) wykonanych z tkaniny banerowej poliestrowej, blisko bramy startu Imprezy, 5) umieszczeniu 15 szt. flag typu winder o wymiarach 3,5m x 0,5m (wys. x szer.), wykonanych z tkaniny poliestrowej, blisko bramy startu Imprezy, 6) umieszczeniu logo Miasta Gdyni w reklamie Imprezy zamieszczonej w Ogólnopolskim Kalendarzu Imprez Biegowych 2019 roku, 7) zamieszczeniu listu Prezydenta Miasta Gdyni wraz ze zdjęciem w biuletynie Imprezy, 8) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na stronie internetowej Wykonawcy wraz z linkiem do strony www.gdyniasport.pl, od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia Imprezy, 9) umieszczeniu logo Miasta Gdyni oraz napisu „Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek”, na pucharach, które zostaną wręczone uczestnikom Imprezy, 10) umieszczeniu herbu Gdyni na awersie medali, które zostaną wręczone uczestnikom Imprezy,(dodatkowe miejsce ekspozycji zgodnie z ofertą Wykonawcy), 11) zamieszczeniu logo Miasta Gdyni na reklamie mobilnej jeżdżącej po Trójmieście w dniu poprzedzającym Imprezę, 12) przekazywaniu informacji ustnej podczas Imprezy o jej wspieraniu przez Miasto Gdynia, 13) przekazaniu informacji ustnej o wspieraniu Imprezy przez Miasto Gdynia podczas konferencji prasowych zapowiadających Imprezę, 14) umożliwieniu Zamawiającemu rozprowadzania materiałów promocyjnych Miasta Gdyni podczas trwania Imprezy, 15) umożliwieniu Zamawiającemu i Miastu Gdyni wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy oraz zdarzeń przed i po Imprezie dla celów promocyjno-reklamowych Miasta, 16) przekazaniu Zamawiającemu fotorelacji z Imprezy, w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 px i gęstości 300 dpi, na adres email: promocja@gdyniasport.pl, nie później niż 36 godzin od zakończenia Imprezy. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku i wykorzystywanie w celach promocji Gminy Miasta Gdyni. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia tych osób z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw lub dóbr osobistych, Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść, w tym koszty wypłaconych odszkodowań. 5. Obowiązki Wykonawcy w ramach promocji jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu oraz jej działalności polegają w szczególności na: 1) promocji cyklu biegów PKO Grand Prix Gdyni lub Mistrzostw Polski w MTB Gdynia Maraton (zwanego dalej „Wydarzeniem”) organizowanego przez Gdyńskie Centrum Sportu na stronie powitalnej Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, 2) umieszczeniu artykułu zapowiadającego Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu na oficjalnej stronie internetowej Imprezy, w okresie obowiązywania umowy, 3) dołączeniu baneru promującego Wydarzenie organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu pod wpisem na stronie internetowej Wykonawcy, w okresie obowiązywania umowy, 4) umożliwieniu Zamawiającemu wykorzystania materiałów fotograficznych z Imprezy dla celów promocyjno - reklamowych jednostki Zamawiającego, 5) umożliwieniu Zamawiającemu nagrywania Imprezy na potrzeby własne. 6. Logo „Gdynia sport” musi być zgodne ze wzorem zawartym w księdze znaku promocyjnego GDYNIA moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 listopada 2011roku, w sprawie: akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. W razie jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Referatem Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Gdyni. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się stosowanie zamiennie logo Gdynia Sport z logotypem Miasta Gdyni. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zmianami) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 12. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) na postawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 Ustawy, 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach