Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Etap I

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 571 608 , fax. 627 571 609
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
  ul. Kościuszki 12
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 571 608, fax. 627 571 609
  REGON: 63951200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeumwkaliszu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynku głównym Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12. Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawierają: Projekt Zamienny Budowlano-Wykonawczy t. 1 i 2, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (załączniki nr 1a-c do SIWZ). 3.2. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji. UWAGA 3.3. Przy sporządzaniu kosztorysu należy uwzględnić elementy dotyczące wyżej wymienionych prac wyszczególnionych w załączniku nr 1 a-c do SIWZ , za wyjątkiem punktów: 1) Elewacja, poz. nr 16 w przedmiarze robót branży architektonicznej (str. 23). Punkty 16.1 – 16.11. 2) Dźwig towarowy poz. nr 17 w przedmiarze robót branży architektonicznej (str. 24). 3) Roboty zewnętrzne poz. nr 18 w przedmiarze robót branży architektonicznej (str. 25). Punkty 18.1 – 18.5. 4) Klimatyzatory w magazynach, w przedmiarze robót branży sanitarnej (str. 7 i 8) pozycje: - z pozycji 96d.7 wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty jedynie 5 klimatyzatorów zamiast 12, - z pozycji 99d.7 wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty jedynie 5 klimatyzatorów zamiast 7. 3.4 W inwestycji należy wykorzystać powtórnie urządzenia instalacji niskoprądowej należące do Inwestora ujęte w przedmiarze robót pod pozycjami: 47d.1.3, 49d.1.3, 50d.1.3, 51d.1.3, 53d.1.3, 56d.1.3 (po weryfikacji ilość na etapie wykonawczym, która nadaje się powtórnego użycia), 95d.2.1, 96d.2.1, 97d.2.1, 103d.2.1, 104d.2.1, 105d.2.1, 106d.2.1. W ofercie należy uwzględnić demontaż, konserwację oraz montaż wymienionych urządzeń. W kosztorysie należy uwzględnić montaż wyposażenia toalet z dostarczonych przez Inwestora materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000.00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100). 2) Wadium należy wnieść w terminie do 07.06.2019 r. do godz. 12:00. 4). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S. A. nr 91 1090 1128 0000 0001 1318 0139. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 5) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6) Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 8). Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna robota została wykonana przy obiekcie budowlanym zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków, a jej wartość rozumiana jako kwota ceny brutto wynosząca co najmniej 1 000 000,00 zł, a druga robota została wykonana przy obiekcie budowlanym zabytkowym lub nie zabytkowym, a jej wartość rozumiana jako kwota ceny brutto wynosząca co najmniej 1 500 000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego wyżej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z treścią zawartą w dokumencie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia wykazu zadań (w zakresie wymaganym do wykazania spełniania warunku) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających, że roboty zostały wykonane należycie (dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty). Zamawiający uwzględnia roboty prowadzone na obiektach nie zabytkowych. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego formularza oferty należy załączyć: a. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4), b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (Załącznik nr 3), c. aktualny wpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, d. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, e. aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, f. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 5), g. oświadczenie Wykonawcy odnośnie braku prowadzenia względem niego postępowania upadłościowego bądź innego postępowania zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy (Załącznik nr 6), h. oświadczenie o niekaralności oraz o nietoczącym się postępowaniu sądowym (Załącznik nr 7), i. dokumenty potwierdzające uprawnienia Oferenta do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, j. Wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania (Załącznik nr 8), k. Wykaz zadań (Załącznik nr 9), l. Parafowany projekt umowy z załącznikami (Załącznik nr 10). m. Kosztorys ofertowy, stanowiący podstawę wyliczenia ceny oferty sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Kosztorys ma znaczenie wyłącznie poglądowe. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiekolwiek pozycji nie oznacza, iż Wykonawca nie jest zobowiązany jej wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kosztorys może zawierać także dodatkowe pozycje, poza pozycjami wymienionymi w przedmiarach jeżeli Wykonawca uzna, że do wykonania zadania konieczne jest wykonanie dodatkowych prac niewskazanych w przedmiarach - forma dokumentu oryginał. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach