Przetargi.pl
Przebudowa i remont dróg gminnych w 2017 r.

Gmina Duszniki ogłasza przetarg

 • Adres: 64550 Duszniki, ul. Sportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2919075, 2919400 , fax. 612 919 131
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Duszniki
  ul. Sportowa 1
  64550 Duszniki, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2919075, 2919400, fax. 612 919 131
  REGON: 63125836500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont dróg gminnych w 2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Część I Przebudowa dróg gminnych polegająca na położeniu betonu asfaltowego, tj. Zadanie 1. Przebudowa ul. Kasztanowej i Leśnej w m. Niewierz o łącznej długości ok. 400 mb - 1670 m 2 oraz przebudowa istniejących zjazdów na wskazanym w projekcie odcinku. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm , regulację studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i wodociągowych. Istniejące podłoże stanowi gruz ceglano- betonowy. Zadanie 2. Przebudowa ul. Okrężnej w Ceradzu Dolnym na odcinku ok. 150 mb – 625 m2 oraz przebudowa istniejących zjazdów na wskazanym w projekcie odcinku. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej grubości 7 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm , regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej , wodociągowych i gazowych. Zadanie 3. Remont cząstkowy na drodze Jakubowo—Chełminko w m. Chełminko - 200 m 2 . Remont polega na mechanicznym obcięciu krawędzi jezdni, rozebraniu nawierzchni bitumicznej oraz położenie betonu asfaltowego. Szczegóły przedmiotu zamówienia określają projekty wykonawcze oraz techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , zapisy SIWZ, projekt umowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów w stosunku do opisanych w projektach z zachowaniem tych samych lub lepszych parametrów technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz wymagany standard. Obowiązek udowodnienia równoważności , zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o wartości do 50 % zadania podstawowego. Udzielenie zamówienia zależne będzie od decyzji Zamawiającego, należytego wykonania zamówienia podstawowego oraz posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych na realizację zadania. Do przedmiotu zamówienia ( trzech zadań: punkt 1),2),3)) należy doliczyć koszty: robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materiałów z rozbiórki i opłat wysypiskowych, zagęszczenia gruntu, obsługi geodezyjnej, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowania i wdrożenia projektu organizacji ruchu, koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały. Termin wykonania zamówienia : do 30 maja 2017 r. Część II . Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz gruntowo-żwirowej i tłuczniowej na terenie Gminy Duszniki. Bieżące utrzymanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót budowlanych : 1. Remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez utwardzenie z gruzu ceglano-betonowego o powierzchni 2 564,48 m2. 2. Równanie istniejących dróg gruntowych na terenie Gminy Duszniki o pow. 262 440 m2 3. Równanie istniejących dróg gruzowanych na terenie gminy o powierzchni 117 056 m2. 4. Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem łamanym na terenie Gminy Duszniki o powierzchni 464,68 m2. 5. Ścinka poboczy drogi mechaniczną ścinarką z transportem mobilnym o pow. 464 m2. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć koszty: robót przygotowawczych i porządkowych, opłat wysypiskowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowania i wdrożenia projektu organizacji ruchu ( jeżeli będzie konieczny), koszty innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zakres robót objętych niniejszą umową zostanie każdorazowo określony w zleceniu sporządzonym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i przekazany Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną . Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia jednorazowo zadań określonych w pkt.1-4 w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Zamawiający będzie zlecał drogi do remontu w zależności od potrzeb roboty podobne do zamówienia podstawowego w terminie do 30 grudnia 2017 r., oraz w terminie zgodnym z art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp, a Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania zleconego zakresu prac w ciągu 48 godzin od momentu zlecenia i zakończyć te prace w terminie wskazanym każdorazowo w danym zleceniu. Szczegóły przedmiotu zamówienia określa projekt techniczny , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zapisy SIWZ, projekt umowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych parametrów technologicznych, jakościowych oraz wymagany standard. Obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy pzp należy do Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, polegających na realizacji w/w zadań do 50 % zadania podstawowego . Udzielenie zamówienia zależne będzie od decyzji Zamawiającego, należytego wykonania zamówienia podstawowego oraz posiadanie przez Zamawiającego środków finansowych na realizację zadania . Roboty budowlane w obu częściach należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. , poz.290 z późn. zm ) oraz zgodnie z polskimi normami, sztuką budowlaną, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 prawa budowlanego i STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) w postępowaniu na część I, na część II wadium w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące zł ). 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Z treści gwarancji i poręczeń (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 56907200020000012720000007. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Zamawiający oceni prawidłowy termin jego wniesienia uznając datę wpływu na konto Zamawiającego, a nie datę dokonania polecenia przelewu. Na kserokopii polecenia przelewu Wykonawca umieszcza adnotację z podaniem numeru sprawy i nazwy postępowania i dołącza do oferty. 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą ( kserokopia), natomiast oryginał wkłada do oddzielnej koperty i załącza do oferty. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt.2. lit. b) - e) (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy na część I lub część II oraz oznaczenie sprawy: RRG.271.1.3.2017 10. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.2. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 12. Zwrot wadium reguluje art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1 - 4 pzp z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1,pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 urt. Pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana z : a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach