Przetargi.pl
Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62800 Kalisz, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 651 397 , fax. 627 571 323
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
  ul. Poznańska 79
  62800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 651 397, fax. 627 571 323
  REGON: 126675700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. Układ funkcjonalny szpitala w rzucie oparty jest na układzie pierścienia podzielonego na 8 segmentów – technologicznie A, B, C i D oraz 4 komunikacyjne klatki schodowe mieszczące szyby windowe. Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany jest w segmentach C i D pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku. Powierzchnia użytkowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynosi 1306,11 m2. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje wykonanie robót budowlanych, robót elektrycznych i robót sanitarnych. Zakres prac niezbędnych do wykonania obejmuje również: • wykonanie niezbędnych obliczeń, zaprojektowanie i wykonanie wzmocnień stropu w pomieszczeniu do którego zostanie przeniesiony tomograf komputerowy (typ "Light Speed Ultra" - posiadany przez szpital), • przygotowanie stropu przed montażem lamp operacyjnych, polegające na montażu w stropie śrub i płyty mocującej - według wytycznych dostawcy sprzętu (patrz projekt budowlany), • wykonanie niezbędnych obliczeń dotyczących doboru osłon stałych służących ochronie radiologicznej oraz wykonanie zabezpieczenia pomieszczeń wymienionymi osłonami stałymi w pomieszczeniach montażu tomografu i aparatu cyfrowego rtg (typ aparatu RTG zostanie podany po wyłonieniu dostawcy), • zaprojektowanie i wykonanie, zgodnie z wytycznymi projektu instalacji elektrycznych m. in.: instalacji oświetlenia, zajętości pomieszczeń, zasilania automatyki wentylacji i klimatyzacji, sygnalizacji awaryjnej gazów med. ,instalacja sterowania klapami ppoż., dymowymi, zasilania lamp bezcieniowych, gniazd wtykowych, zasilania kasetonów przyłóżkowych, alarmowo- przyzywowej, połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń, instalacji przepięciowej, zasilania z UPS komputerów itp. • wykonanie sieci IT do zasilania aparatury elektromedycznej zgodnie z projektem oraz wg wytycznych, które stanowią załącznik do niniejszej siwz. Niniejszy zakres prac obejmuje dostawę i montaż następującego wyposażenia: • lady zabudowane (konsole), • panele przyłóżkowe - nadłóżkowe z zestawem gniazd gazów medycznych i gniazd elektrycznych, • maceratory.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 110.000,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach