Przetargi.pl
Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miejscowości Półwieś, Spytkowice, Lipowa, Ryczów

Gmina Spytkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 791 820 , fax. 338 791 560
 • Data zamieszczenia: 2019-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Spytkowice
  ul. Zamkowa 12
  34-116 Spytkowice, woj. małopolskie
  tel. 338 791 820, fax. 338 791 560
  REGON: 72182090000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spytkowice.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miejscowości Półwieś, Spytkowice, Lipowa, Ryczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej ul. Widokowa w miejscowości Półwieś – od km 0+000,00 do km 0+435,00 (wg kilometrażu lokalnego) szerokość jezdni 3,50m, szerokość utwardzonego pobocza 0,50m na odcinku 435mb tj.: wymiana nawierzchni jezdni, przebudowa istniejących zjazdów, budowa poboczy, regulacja wysokościowa studzienek infrastruktury technicznej Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej K470283 ul. Konwaliowa w miejscowości Spytkowice – od km 0+000,00 do km 0+505,00 (wg kilometrażu lokalnego) szerokość jezdni 4,20m, szerokość utwardzonego pobocza 0,50m na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Jana do skrzyżowania z ul. Dworską w miejscowości Spytkowice tj.: wymiana nawierzchni jezdni, uzupełnienie poboczy. Zadanie nr 3 Remont drogi gminnej K470227 ul. Lipowa w miejscowości Lipowa – od km 0+160,00 do km 0+245,00 (wg kilometrażu lokalnego) szerokość jezdni 2,50m, szerokość utwardzonego pobocza 0,50m na odcinku o długości 85,00mb tj.: remont nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną, remont poboczy kruszywem Zadanie nr 4 Przebudowa drogi gminnej K470249 ul. Spokojna w miejscowości Ryczów – od km 0+000,00 do km 0+120,00 (wg kilometrażu lokalnego) na odcinku o długości 120,00mb w miejscowości Ryczów tj.: wymiana nawierzchni jezdni, budowa poboczy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty, Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony zgodnie z dostarczonymi przedmiarami robót z cenami jednostkowymi, wartością pozycji bez podatku VAT, kwotą podatku VAT lub oświadczenie wykonawcy o zwolnieniu z podatku VAT. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnymi zasobami innych podmiotów, (jeżeli dotyczy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach