Przetargi.pl
Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5 w Poznaniu

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2022-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i remont budynków wielorodzinnych Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I Kilińskiego 4; Część II Kilińskiego 5. Część I Kilińskiego 4 1) Przebudowa, docieplenie i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu, budowa instalacji gazowej z kotłownią oraz budowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kilińskiego 4 w Poznaniu wraz z wykonaniem remontu pustostanów, znajdujących się w tym budynku, a nadto wykonanie działań kompensacyjnych i zaleceń środowiskowych (zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WPNII.6401.291.2020.MK.4 z dnia 7 grudnia 2020 r.), wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Część II Kilińskiego 5 2) Przebudowa, docieplenie, i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana zagospodarowania terenu, budowa instalacji gazowej z kotłownią oraz budowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku przy ul. Kilińskiego 5 w Poznaniu, a nadto wykonanie działań kompensacyjnych i zaleceń dla środowiskowych (zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WPN-II.6401.292.2020.MK.4 z dnia 7 grudnia 2020 r.) , a wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia zawierają Dokumentacje Projektowe, decyzje, uzgodnienia, STWiOR - załącznik nr 9 do SIWZ oraz IPU – załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach