Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jastków

Gmina Jastków ogłasza przetarg

 • Adres: 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 020 143 , fax. 815 020 144
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastków
  Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3
  21-002 Jastków, woj. lubelskie
  tel. 815 020 143, fax. 815 020 144
  REGON: 53523800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jastków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jastków w ramach zadania „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jastków, kompleksowe działania dotyczące przebudowy ujęć wody w m. Jastków i Ożarów”. Zakres robót obejmuje w szczególności: - wymiana wyposażenia technologicznego, - wymiana przewodów technologicznych, wodociągowych i instalacji sanitarnej, - zagospodarowanie terenu i oświetlenie, - instalacje elektryczne zalicznikowe, automatyka i sterowanie. W układzie telemetrii i telesygnalizacji należy przewidzieć oprócz monitoringu parametrów stacji uzdatniania wody, możliwość sterowania pojedynczymi odbiornikami technologicznymi (pompy, dmuchawy, sprężarki) spoza stacji wodociągowej z panela operatorskiego lub komputera umieszczonego w siedzibie oczyszczalni ścieków (Snopków). Możliwość sterowania wartością ciśnienia podawanego do sieci oraz poziomem wody uzdatnionej w zbiornikach. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności: - roboty ziemne - roboty z zakresu wykonania elementów żelbetowych i betonowych - murowanie - roboty izolacyjne, tynkowanie, roboty pokryciowe (dekarskie) - montaż okien i drzwi - roboty posadzkarskie, glazurnicze - malowanie - wykonywanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji, oraz zewnętrznej instalacji sanitarnej - wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych - demontaż starej armatury i urządzeń oraz montaż nowych - roboty brukarskie, - roboty budowlane związane z budową ogrodzenia i oświetlenia - montaż rusztowań powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252126-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informacji z otwarcia ofert, mają obowiązek przekazania zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach