Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach

Gmina Sulmierzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 846 056 , fax. 446 846 057
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulmierzyce
  ul. Urzędowa 1
  98-338 Sulmierzyce, woj. łódzkie
  tel. 446 846 056, fax. 446 846 057
  REGON: 59064818400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulmierzyce.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wykonaj, o której mowa w art. 31 ust. 2 Pzp zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach” zwanego dalej Kontraktem. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie Dokumentacji Projektowej, 2) uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień, 3) uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych dla których uzyskanie pozwolenia jest wymagane. 4) wykonanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty stanowiące Kontrakt, 5) modernizację przepompowni ścieków w Sulmierzycach przy ul. Łąkowej, 6) wykonanie rozruchu obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu, 7) przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji. Celem Kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulmierzyce, powiat pajęczański, o wielkości i technologii, która umożliwi osiąganie parametrów ścieków oczyszczonych i parametrów osadów ściekowych spełniających aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje następujący zakres robót: 1) Modernizacja istniejącego budynku socjalno-technicznego; 2) Budowa nowego budynku oczyszczalni, w którym znajdować się będą następujące elementy ciągu technologicznego: a) instalacja do oczyszczania mechanicznego ścieków ze skratek i piasku (sitopiaskownik), b) część biologiczna oczyszczalni – reaktor biologiczny w hybrydowej technologii przepływowej ze złożami stacjonarnymi, c) osadnik wtórny, d) biologiczny stopień doczyszczania i naturalizacji ścieków oczyszczonych (ciek biostabilizacji), e) zbiornik osadów nadmiernych, f) aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyki, g) przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnątrzzakładowych sieci technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych i teleinformatycznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania nowo wybudowanego obiektu, 3) Dostawa i montaż w istniejącym budynku stacji odwadniania osadu z instalacją higienizacji wapnem; 4) Budowa zewnętrznego, podziemnego zbiornika ścieków dowożonych/pompowni lokalnej wraz z kontenerową stacją zlewczą; 5) Wykonanie ciągów komunikacyjnych (dróg wewnętrznych, placów manewrowych, podjazdów, schodów, chodników itp.); 6) Wykonanie ogrodzenia punktu dostawy ścieków dowożonych oraz wykonanie dwóch bram wjazdowych na teren – do punktu dostawy ścieków dowożonych oraz do miejsca na kontener na osady; 7) Likwidacja obecnych zbiorników oczyszczalni i uporządkowanie terenu oczyszczalni; 8) Wykonanie odtworzeń i nasadzeń zieleni; 9) Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków, zlokalizowanej w Sulmierzycach przy ul. Łąkowej. Przebudowa oczyszczalni ma doprowadzić do: • uzyskania skutecznego oczyszczania ścieków do poziomu wymaganego aktualnie obowiązującymi przepisami w ilości Qdśr = 400 m3/d, Qdmax = 500 m3/d , • zapewnienia odpowiedniej redukcji pierwiastków biogennych (azot, fosfor). • zapewnienie odpowiedniego przygotowania osadów ściekowych do dalszego wykorzystania. Wymaga się, aby w ramach przebudowy oczyszczalni wybudowany został jeden skompaktowany, w pełni zadaszony budynek wielofunkcyjny, mieszczący główne obiekty (w tym zbiorniki procesowe) i urządzenia ciągu technologicznego oczyszczania ścieków. Dotychczas eksploatowane obiekty ciągu technologicznego oczyszczalni, po realizacji Kontraktu będą wyłączone z użytkowania i zlikwidowane przez Wykonawcę. Natomiast pomieszczenia socjalne dla personelu, obsługowe i pomocnicze zlokalizowane będą jak dotychczas w istniejącym budynku, który zostanie zintegrowany z nowym – będą wymagać one wykonania prac remontowo- adaptacyjnych. Nowy ciąg technologiczny oczyszczania ścieków powinien być zaprojektowany i wybudowany wg najlepszej aktualnie dostępnej techniki zapewniającej usuwanie biogenów. Budowa węzła osadowego, będącego częścią układu technologicznego nowej oczyszczalni ma na celu: a) kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej na oczyszczalni, b) zapewnienie odpowiedniego stopnia odwodnienia osadu ściekowego i osiągnięcie możliwości pełnej higienizacji osadu powstającego na oczyszczalni. Higienizacja osadu gwarantować ma parametry bakteriologiczne i parazytologiczne umożliwiające jego rolnicze wykorzystanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zastosowane rozwiązania techniczne mają być: a) nowoczesne i tanie w eksploatacji; b) charakteryzować się wysoką jakością wykonania, niską energochłonnością i niską emisją zanieczyszczeń c) niezawodne w działaniu. Użyte materiały mają być dostosowane do specyficznych warunków pracy i środowiska oczyszczalni i cechować się odpornością na korozję oraz wysoką trwałością. Obiekty i instalacje natomiast mają zapewnić warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP. Stopień zautomatyzowania procesów ma za zadanie minimalizować konieczność zaangażowania pracowników oczyszczalni, zwłaszcza w zakresie prac najbardziej uciążliwych i o największym ryzyku dla zdrowia. Wszystkie stanowiska pracy powinny być zoptymalizowane pod kątem ergonomii. Proces oczyszczania ścieków będzie się składać z elementów, które powinny spełniać następujące warunki: a) części mechanicznej zapewniającej usuwanie części stałych ze ścieków tj. skratki i piasek, b) części biologicznej zapewniającej osiągnięcie wymaganej rozporządzeniem redukcji zanieczyszczeń wyrażonych za pomocą wskaźników ChZT, BZT5, zawiesiny ogólnej oraz wymaganej przez Zamawiającego redukcji azotu ogólnego oraz redukcji fosforu ogólnego, zgodnie z wymaganymi efektami oczyszczania ścieków określonymi w pkt. 5.3 PFU; c) trzeciego stopnia doczyszczania biologicznego – sztucznej rzeki zapewniającej naturalizację ścieków oczyszczonych; d) części osadowej polegającej na odwodnieniu i higienizacji osadu nadmiernego. Całość ciągu technologicznego włącznie z trzecim stopniem powinna być izolowana od otoczenia w formie hali zamykającej wszystkie urządzenia ciągu technologicznego i uniemożliwiającej rozprzestrzenianie się bioaerozoli. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać wszystkie prace, które należy zrealizować w formule „zaprojektuj i wykonaj”, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności, by przedmiot, którego zakres został określony w programie funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, osiągnął gotowość do użytkowania. Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego: 1) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, 2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwóch egzemplarzach w języku polskim z podziałem na branże (oprawionej w segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierającej co najmniej: a) pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez sprzeciwu, b) oryginał/kserokopię dziennika budowy, c) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej, d) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy: • o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, ostateczną decyzją Pozwolenia na budowę oraz ustawą Prawo budowlane, • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, budynków i/lub lokali, • o odpowiednim zagospodarowaniu Terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu. e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, f) oryginał/kopię projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót, g) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Kierownika Robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian, h) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych, i) wersję elektroniczną (w ilości zgodnej z wersją papierową) dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie pdf.) na płycie CD/DVD, j) „Instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, k) wszelkie instrukcje obsługi oraz DTR urządzeń (w języku polskim), wraz z potwierdzeniem wykonania szkoleń w zakresie obsługi tych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SIWZ - Program funkcjonalno – użytkowy. 3.2) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności objęte opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Programie funkcjonalno – użytkowym oraz niniejszej SIWZ składające się na bezpośrednie wykonanie Robót lub usług i związane z wykonaniem tych Robót lub usług dla, których jest konieczna obecność osoby je wykonującej na Terenie budowy t.j. wykonanie robót branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz drogowej a także wykonanie robót wykończeniowych oraz montaż wyposażenia były wykonywane w oparciu o osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1040). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawców Robót lub usług. Wymaganie nie dotyczy Projektantów, Geodety, Kierownika budowy oraz Kierowników Robót branżowych. Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w Rozdziale IV SIWZ – Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9. Wymagania dotyczące wadium 9.1. Oferta składana na wykonanie zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 9.2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 310). 9.3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Kleszczów Oddział w Sulmierzycach. Nr rachunku: 27 8978 0008 0030 1846 2000 0140 z dopiskiem: Wadium – Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach 9.5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne zostaną uznane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 9.6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 9.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 9.8. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9.9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 9.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9.12. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.15. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 9.16. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) Formularz ofertowy, 2) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. Wykonawcy z Polski nie muszą podawać tych informacji. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca załącza do oferty w formie pisemnej. Z dokumentów załączonych do oferty np. zobowiązania, o którym mowa powyżej musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez zamawiającego, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach