Przetargi.pl
Usługa wykonywania pzreglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 26 1442098 , fax. 26 1442101
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Konstantynowska 85
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 26 1442098, fax. 26 1442101
  REGON: 10106725600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.31wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Obrona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonywania pzreglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego eksploatowanego w niżej wymienionych kompleksach 31 WOG:  m. Łódź – WCKMed na ul. 1-go Maja 90 oraz ul. 6-go sierpnia 92;  m. Łódź – WPP na ul. Źródłowej 52;  m. Zgierz – 31 WOG magazyn, Ambulatorium ul. Konstantynowska 85;  m. Tomaszów Mazowiecki – JW. 4391, JW. 4390, JW. 4713;  m. Nowy Glinnik – JW 4392, JW. 3718;  m. Leźnica Wielka – JW 4393, JW 4395, 31 WOG Ambulatorium, JW. 4389 OSAS; Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przeglądów technicznych w następującym zakresie: 1) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego sprzętu medycznego, 2) wykonanie okresowej konserwacji sprzętu zgodnie z wymogami producenta 3) sprawdzenie parametrów decydujących o bezpiecznej eksploatacji urządzenia wg normy IEC 62353, 4) określenie, czy sprzęt medyczny może być dopuszczony do użytku, 5) sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy, 6) wskazanie zakresu niezbędnych napraw stwierdzonych w czasie przeglądu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do użytku, 7) dokonanie odpowiedniego wpisu do dowodu urządzenia m.in. data przeglądu, ocena techniczna określająca czy urządzenie jest sprawne i nadające się do eksploatacji, wykaz wymienianych części, terminem kolejnego przeglądu, pieczątka i podpis Wykonawcy, 8) wystawienie protokołu odbioru z przeglądu technicznego lub naprawy, w którym należy wyszczególnić: rodzaj sprzętu, miejsce użytkowania z podaniem numeru pododdziału 31 WOG, rodzaj wykonanej usługi, wyszczególnienie wymienionych podzespołów, czas naprawy w roboczogodzinach oraz uzyskać potwierdzenie wykonanej usługi przez osobę odpowiedzialną za dany sprzęt, 9) legalizacja – jeśli jest wymagana. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania napraw sprzętu medycznego w następującym zakresie: 1) usunięcie nieprawidłowości w działaniu urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych bądź zużytych części, 2) przeprowadzenie konserwacji sprzętu, 3) wymianę materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, zapewnienie materiałów i części zamiennych do sprzętu medycznego, 4) sprawdzenie prawidłowości działania, 5) sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, 6) prowadzenie na bieżąco dokumentacji napraw i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dowodu urządzenia sprzętu medycznego wraz z czytelnym podpisem Wykonawcy, 7) regulacja wymaganych przez producenta parametrów, 8) legalizacja – jeśli jest wymagana. Wykaz sprzętu wraz z lokalizacjami znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy). W okresie obowiązywania umowy wykaz sprzętu medycznego może ulec zmianie w przypadku wycofania sprzętu z użytku lub wprowadzenia nowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach