Przetargi.pl
Przebudowa gminnych dróg transportu rolnego oraz rowów odwadniających grunty rolne w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej Obiektu Świątki

Powiat Sieradzki ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8226231, 8220532 , fax. 043 8227861
 • Data zamieszczenia: 2014-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sieradzki
  Pl. Wojewódzki 3 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 8226231, 8220532, fax. 043 8227861
  REGON: 73093478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieradz.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa gminnych dróg transportu rolnego oraz rowów odwadniających grunty rolne w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej Obiektu Świątki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnych dróg transportu rolnego oraz rowów odwadniających grunty rolne w ramach zagospodarowania przestrzeni rolniczej Obiektu Świątki obejmującego obszar obrębu Świątki i części obrębów Górka Klonowska i Kuźnica Błońska, położony w zachodniej części gminy Klonowa w powiecie sieradzkim, w podziale na dwa etapy. Etap I obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia zachodniej części Obiektu Świątki - od drogi powiatowej NR 4545E do granicy obiektu z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Złoczew; Etap II obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia wschodniej części Obiektu Świątki - od drogi powiatowej NR 4545E do granicy obiektu z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Złoczew
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 76.000,00 zł.( słownie złotych: siedemdziesiąt sześć tysięcy). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1. pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: nr 42 1020 4564 0000 5002 0011 0502, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach