Przetargi.pl
Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek

Gmina Buczek ogłasza przetarg

 • Adres: 98-113 Buczek, ul. Główna 20
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 6774495 , fax. 043 6774786
 • Data zamieszczenia: 2015-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Buczek
  ul. Główna 20 20
  98-113 Buczek, woj. łódzkie
  tel. 043 6774495, fax. 043 6774786
  REGON: 00053258200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek, w ramach którego Zamawiający przewiduje do wykonania: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędny do zainstalowania zestawów fotowoltaicznych wraz z urządzeniami oraz automatyką i sterowaniem w 80 budynkach odbiorców indywidualnych i 5 obiektach użyteczności publicznej gminy Buczek. Wykonanie 80 instalacji w budynkach odbiorców indywidualnych i 5 instalacji w obiektach użyteczności publicznej gminy Buczek. Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi urządzeń i opracowanie protokołów ze szkolenia i zainstalowania urządzeń podpisanego przez każdego użytkownika. 1.1 Instalacje należy zaprojektować w oparciu o posiadany przez Gminę Buczek Program Funkcjonalno - Użytkowy. Wykonawca przed opracowaniem dokumentacji wykona inwentaryzację poszczególnych lokalizacji, na których mają być wykonane instalacje. 1.2 Do wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych polskim prawem przy tego typu pracach projektowych, robotach budowlanych i pokrycia kosztów z tym związanych. 1.3 Wykonawca opracowaną kompletną dokumentację projektową przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem wykonania instalacji. 1.4 Zamawiający wymaga montażu zabezpieczenia instalacji przed wypływowi nadwyżki energii do zewnętrznej sieci energetycznej. 1.5 Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonywania co najmniej raz w roku bezpłatnych przeglądów wszystkich wybudowanych instalacji. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca. 1.6 Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 1.7 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i p.poż., oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich oraz oznaczenia budowy w sposób czytelny. 1.9 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych przeszkód stwierdzonych w czasie wizji lokalnej w terenie. 1.10 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie. 1.11 Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru do przedłożenia dowodów zakupu materiałów podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi normami oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały kart gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec producenta lub sprzedawcy materiałów. 1.12 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności, wpisanej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 1.13 Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 1.14 Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót. 1.16 Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 1.17 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, pracownikom organów nadzoru budowlanego lub Państwowej Inspekcji Pracy dostępu do dziennika budowy oraz na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy oraz przeprowadzania kontroli lub wizytacji w każdym stadium jego realizacji. 1.18 Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do decyzji Zamawiającego i powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru, którzy mogą w każdym momencie realizacji umowy zrezygnować z części robót i użytych materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w rozdziale 1 art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rezygnacja powinna nastąpić w formie pisemnej, niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 1.19 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia za żądanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe i niezależne jednostki badawcze). 1.20 W oferowanej cenie ofertowej należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami). Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). 1.21 Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac lub jego pomniejszenia o cenę poszczególnych części oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający ustala kwotę wadium na 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) którą należy wnieść do dnia 27.08.2015 r. do godz. 14.00 Wadium może być wnoszone w: 1.1 pieniądzu, terminem wniesienia wadium w pieniądzu jest termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w przypadku, gdy w ofercie będzie załączony przelew, a rachunek Zamawiającego w terminie upływu składania ofert nie będzie uznany, tzn. pieniądze nie będą na rachunku Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Warcie Oddział w Buczku nr konta : 69 9270 1016 0100 0013 2001 0202 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 1.3 gwarancjach bankowych 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25,poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ). 2. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, w terminie wniesienia wadium należy dołączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium, 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.buczek.e-bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach