Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w km 74+648÷74+826 w m. Żurawica.

PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
  ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 690587670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzdw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga - Żurawica polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w km 74+648÷74+826 w m. Żurawica.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w km 74+648÷74+826 w m. Żurawica wraz z budową elementów odwodnienia drogi w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi wojewódzkiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3 250,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający stawia warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieniaa) Doświadczenie wykonawcyWykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał min. 1 zadanie polegające na rozbudowie/budowie/przebudowie/remoncie drogi publicznej polegającej na ułożeniu min. 500 m² nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej lub kamiennej i min. 1 zadania polegającego na rozbudowie/budowie/przebudowie/remoncie drogi publicznej polegającej na ułożeniu 90 m² nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakres był wykonany w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji.Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.Poprzez sformułowania „rozbudowy, budowy, przebudowy, remoncie drogi publicznej,” - Zamawiający rozumie definicje zgodne z określonymi w ustawie „prawo budowlane” oraz ustawie o drogach publicznych.b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniaWykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:Kierownik budowy – 1 osoba:Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.Doświadczenie:Osoba ta musi posiadać minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych. Okres ten musi zawierać się w okresie posiadania uprawnieńOsoba upoważniona przez Wykonawcę do kierowania i koordynowania całą budową we współpracy z kierownikami robót poszczególnych branż oraz do kierowania robotami w branży drogowej.Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w zakresie objętym umową.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach