Przetargi.pl
Budowa miejsc postojowych w L.Przecław z architekturą, Budowa miejsc postojowych w L.Sokole z architekturą, Budowa miejsc postojowych w L.Wojsław z architekturą, Budowa placu manewrowego w L.Ruda.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma ogłasza przetarg

 • Adres: 39-321 Tuszyma, Tuszyma 147
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
  Tuszyma 147
  39-321 Tuszyma, woj. podkarpackie
  REGON: 690026982
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_tuszyma

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc postojowych w L.Przecław z architekturą, Budowa miejsc postojowych w L.Sokole z architekturą, Budowa miejsc postojowych w L.Wojsław z architekturą, Budowa placu manewrowego w L.Ruda.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych: Budowa miejsc postojowych w Leśnictwie Przecław wraz z małą architekturą. Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III SWZ, w tym załączone dokumenty w postaci Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”) oraz Przedmiaru Robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SWZ, Projektem Wykonawczym, Przedmiarem Robót, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nieujęte w „Przedmiarze robót”, a wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.Wykonanie robót budowlanych: Budowa miejsc postojowych w Leśnictwie Sokole wraz z małą architekturą, 1.1. Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III SWZ, w tym załączone dokumenty w postaci Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”) oraz Przedmiaru Robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SWZ, Projektem Wykonawczym, Przedmiarem Robót, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nieujęte w „Przedmiarze robót”, a wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.Wykonanie robót budowlanych: Budowa miejsc postojowych w Leśnictwie Wojsław wraz z małą architekturą.1.1. Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III SWZ, w tym załączone dokumenty w postaci Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”) oraz Przedmiaru Robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SWZ, Projektem Wykonawczym, Przedmiarem Robót, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nieujęte w „Przedmiarze robót”, a wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.Wykonanie robót budowlanych: Budowa placu manewrowego na drodze leśnej Kamienna (nr inw. 220/1680) w Leśnictwie Ruda. 1.1. Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III SWZ, w tym załączone dokumenty w postaci Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”) oraz Przedmiaru Robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SWZ, Projektem Wykonawczym, Przedmiarem Robót, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nieujęte w „Przedmiarze robót”, a wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:Dla części 1. zamówienia: 1 000,00 zł (jeden tysiąc zł 00/100),Dla części 2. zamówienia: 800,00 zł (osiemset zł 00/100),Dla części 3. zamówienia: 800,00 zł (osiemset zł 00/100),Dla części 4. zamówienia: 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt zł 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu:1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziałuw postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji finansowej.4) zdolność techniczna i zawodowa:1. W zakresie doświadczenia:Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 robotę budowlanąpolegającą na budowie lub remoncie dróg, chodników, placów o wartości nie mniejszej niż:Dla części 1. zamówienia: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),Dla części 2. zamówienia: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),Dla części 3. zamówienia: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),Dla części 4. zamówienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).Warunek ten nie podlega sumowaniu, co oznacza, że Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym doświadczeniem. Wykonawca nie może sumować wartości robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.Wykonawca w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, może posługiwać się tym samym doświadczeniem.2. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówieniaWykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:Dla części 1. zamówienia:- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,Dla części 2. zamówienia:- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,Dla części 3. zamówienia:- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,Dla części 4. zamówienia:- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.Wykonawca w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, może posługiwać się tym samym potencjałem osobowym. Wykonawca jednak w takim przypadku musi samodzielne określić czy realizacja więcej niż jednej części zamówienia będzie możliwa przy wskazanej przez Zamawiającego liczbie osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach