Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Aleja w miejscowości Rybno Wielkie

Urząd Gminy Kiszkowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-280 Kiszkowo, ul. Szkolna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 297 019 , fax. 614 297 011
 • Data zamieszczenia: 2020-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kiszkowo
  ul. Szkolna 2
  62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie
  tel. 614 297 019, fax. 614 297 011
  REGON: 53848400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiszkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Aleja w miejscowości Rybno Wielkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Klasyfikacja – Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 3. Przedmiot zamówienia obejmuję przebudowę gminnej drogi wewnętrznej w m. Rybno Wielkie – ul. Aleja wraz z dojazdem do gospodarstwa. Inwestycja zlokalizowana na terenie częściowo zabudowanym, na działkach w ramach wyznaczonego, istniejącego pasa drogowego o numerach ewidencyjnych: 40, 47, 17, obręb Rybno Wielkie, gmina Kiszkowo, w tym wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz częściowo nowe warstwy podbudowy oraz poboczy wzmocnionych z kruszywa. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:  Dokumentacji projektowej: Kosztorysach inwestorskich/przedmiarach robót Projekcie zagospodarowania terenu-mapa Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której częścią jest opis przedmiotu zamówienia  wzorze umowy – załącznik nr 5 5. Zakres prac obejmuje: a) roboty rozbiórkowe (rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni); b) roboty ziemne – wykonanie koryta na jezdni z wywiezieniem urobku lub pozostawieniem celem wyrównania pobocza ; c) profilowanie podłoża na wykonanym zakresie wraz z zagęszczeniem, d) wykonanie warstwy stabilizacji C3/4 gr. 15 cm na jezdni; e) wykonanie warstw podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm na jezdni; f) wykonanie warstwy wyrównawczej z KŁSM 0/31,5 mm na istniejących podbudowach, g) wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W lub AC16W 50/70; h) wykonanie warstwy ścieralnej AC11S 50/70; i) wykonanie poboczy wzmocnionych z KŁSM gr. 15 cm. 6.1. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie. 6.2. W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań. 6.3. Wszystkie prace należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego rodzaju prac oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu. 6.4. Przed przystąpieniem do realizacji robót (zakup, montaż) Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym i Projektantem rodzaj przewidywanych do wbudowania materiałów. 6.5. Jeżeli w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz kosztorysach ofertowych wskazany został znak towarowy materiału, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, które należy spełnić i związane jest to z określeniem cech budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał musi spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, który będzie realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę równoważności dla każdego materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana między innymi przez Projektanta, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego – Inwestora. 6.6. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 6.7. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 7.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, w okresie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace: wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni – w-wa wiążąca oraz w-wa ścieralna, wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na podstawie przepisów prawa budowlanego. 7.2. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, przedkłada Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy wykonywać będą czynności określone przez Zamawiającego, wykaz zawiera: a) liczbę pracowników wykonujących określony rodzaj czynności, b) rodzaj wykonywanych przez nich czynności, c) okres, w którym planowane jest wykonywanie pracy przez tych pracowników, d) wymiary etatów, na których zatrudnieni są pracownicy. 7.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę nie mniej niż dwóch osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. np. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 7.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w postanowieniach umowy – zał. Nr 5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 7.1 czynności. 7.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Zamawiający uznaje, że wykonawca przeanalizuje zakres robót wynikający z dokumentacji, projektu – planu zagospodarowania działek nr 40, 47, 17, obręb Rybno Wielkie, gmina Kiszkowo, przedmiaru robót, wizji terenowej i ewentualne prace dodatkowe konieczne uwzględni w cenie ofertowej, która stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 9. Wykonawca udziela obligatoryjnej gwarancji 36 miesięcy na przedmiot zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty, gwarancja obligatoryjna nie podlega punktacji. UWAGA! Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert! 10. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia jednorazowo w terminie do 30 dni od doręczenia faktury, a podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego fakturowania. 12. Wynagrodzenie za przedmiot umowy – ryczałtowe, płatne jednorazowo. 13. Zamawiający posiada zgłoszenie zamiaru budowy nr AB6743.810.61gm. Kiszk.2019 z dnia 26.12.2019 r. 14. Formularz oferty oraz załączniki do oferty, powinny być wypełnione przez Wykonawcę wg postanowień niniejszej specyfikacji. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. Przez wniesienie na rachunek bankowy zamawiającego rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 3.1 Pieniądzu - wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty. 3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3.3 Gwarancjach bankowych. 3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych. 3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy Gniezno O/Kiszkowo Nr 48 9065 0006 0050 0500 0273 0025 z dopiskiem: Wadium: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Aleja w miejscowości Rybno Wielkie 4 Oryginał wniesienia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie, a kopię wpiąć do oferty. 5 Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6 Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dokumentów na wypadek gdyby wykonawca: 1) W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o który mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określić wykonawcę, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy. Brak którejkolwiek z wymaganych adnotacji w treści dokumentu wadialnego będzie skutkować odrzuceniem oferty. 7 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10 Zamawiający żąda we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń składanych przez każdego wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą (formularzem ofertowym – zał. nr 1 do SIWZ) każdy wykonawca winien złożyć aktualne na dzień składania ofert: a) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (w tym również podwykonawców będących jednocześnie podmiotami, na których zasoby wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy – załącznik nr 6 d) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie- jeżeli dotyczy, e) Oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – jeżeli dotyczy Każdy Wykonawca, który złoży ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (załącznik nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach