Przetargi.pl
Przebudowa drogi w ul. Pileckiego w Puławach.

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 884 090 , fax. 818 884 847
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Skowieszyńska 51
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 884 090, fax. 818 884 847
  REGON: 43226446300010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmpulawy.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w ul. Pileckiego w Puławach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: • Budowa chodnika w ul. Pileckiego, od ul. Spacerowej do parkingu przy MP 3 w Puławach o długości 155m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. • Budowa kanału technologicznego w tym:  Rura RHDPE 125/7,1 -160m  Rura RHDPE 110/6,3 -160m  Rura RHDPE 40/3,7 -160m  Prefabrykowana wiązka mikrorur 50+7x12/10-160m  studnie SK-1 z pokrywą - 7 kpl. • Przebudowa oświetlenia drogowego w zakres, który wchodzi ustawienie 6 szt. słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi LED, zasilanie ze złącza SO w ul. Spacerowej. • Budowa wyniesionego przejścia i przejazdu dla rowerzystów w ul. Spacerowej w Puławach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach