Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L

Powiat Łukowski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 982 203 , fax. 257 987 491
 • Data zamieszczenia: 2021-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łukowski
  ul. Józefa Piłsudskiego 17
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 257 982 203, fax. 257 987 491
  REGON: 71158656700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staroswolukow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach zamówienia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L” od KM 7+775 do KM 8+235 w miejscowości Krzywda”, z materiałów zakupionych przez Wykonawcę, zwane dalej jako ”zamówienie”, „roboty” lub „zadanie”. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe; - podbudowa: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu, przemieszczenie gruntu z koryta na uzupełnienie korpusu drogowego, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej; - chodniki: rozebranie istniejącego chodnika, rozebranie krawężników, rozebranie obrzeży, ustawienie krawężników, warstwa odsączająca z piasku, wykonanie podbudowy, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożenie obrzeża; - roboty nawierzchniowe: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej; - roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome jezdni, ustawienie znaków pionowych, usunięcie humusu, uzupełnienie korpusu drogowego gruntem, wykonanie warstwy odsączającej,uzupełnienie poboczy tłuczniem, wykonanie rowu z profilowaniem skarp. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych opisanych w ust. 1 i 2, precyzuje dokumentacja projektowa łącznie z przedmiarem robót – zał. nr 8 do SIWZ, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach