Przetargi.pl
Przebudowa drogi w Leśnictwie Radunin o dł. 400m szer. 5,0mb wraz z dojazdem i parkingiem wokół budynku gospodarczego osady leśnej.

Nadleśnictwo Waliły ogłasza przetarg

 • Adres: 16-040 Gródek, Waliły Stacja, ul. Białostocka 3
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 713 23 00 , fax. 85 713 23 15
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Waliły
  Waliły Stacja, ul. Białostocka 3 3
  16-040 Gródek, woj. podlaskie
  tel. 85 713 23 00, fax. 85 713 23 15
  REGON: 05051173000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_walily
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Lasów Państwowych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w Leśnictwie Radunin o dł. 400m szer. 5,0mb wraz z dojazdem i parkingiem wokół budynku gospodarczego osady leśnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi w Leśnictwie Radunin o dł. 400m szer. 5,0mb wraz z dojazdem i parkingiem wokół budynku gospodarczego osady leśnej, miejscowość Wyżary, obręb ewidencyjny Królowe Stojło, gmina Gródek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium w kwocie: 4 000,00zł (słownie zł: cztery tysiące złotych 00/100) w sposób określony w art. 45 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr: 10 2030 0045 1110 0000 0072 8880 BGŻ O/W w Białymstoku (tak aby znalazły się na koncie nadleśnictwa do dnia 24.06.2016 roku do godz. 10:00). Wpłacone wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom, którzy nie wygrali przetargu nieograniczonego w ustawowym terminie. Wadium traci ten oferent, który wygrał przetarg nieograniczony i w ustawowym terminie uchylił się od podpisania umowy na w/w prace.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury nie krótszy niż 14 dni - nie dłuższy niż 30 dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_walily/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach