Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 105460B Ogrodniki - Dobrzyniewo Kościelne

Gmina Dobrzyniewo Duże ogłasza przetarg

 • Adres: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7428155 , fax. 85 7197147
 • Data zamieszczenia: 2015-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzyniewo Duże
  ul. Białostocka 25 25
  16-002 Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie
  tel. 85 7428155, fax. 85 7197147
  REGON: 05065925000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyniewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 105460B Ogrodniki - Dobrzyniewo Kościelne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 105460B Ogrodniki - Dobrzyniewo Kościelne od km 0+000 do km 0+380 na działce nr geod. 81/2 - obręb Dobrzyniewo Kościelne, 515,516 - obręb Nowe Aleksandrowo. 2) Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w: a) Projekcie wykonawczym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ, 3) Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres min. 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 5) Wybrany oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, spełniający wymagania określone w Rozdz. XII SIWZ. 6) Zaleca się, aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał oględzin miejsca wykonania inwestycji celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach