Przetargi.pl
Budowa drogi oraz utwardzenie nawierzchni w Dobrzyniewie Kościelnym

Gmina Dobrzyniewo Duże ogłasza przetarg

 • Adres: 16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7428155 , fax. 85 7197147
 • Data zamieszczenia: 2014-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzyniewo Duże
  ul. Białostocka 25 25
  16-002 Dobrzyniewo Duże, woj. podlaskie
  tel. 85 7428155, fax. 85 7197147
  REGON: 05065925000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyniewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi oraz utwardzenie nawierzchni w Dobrzyniewie Kościelnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonania zadania pn: Budowa drogi i utwardzenie nawierzchni w Dobrzyniewie Kościelnym. Zakres robót obejmuje: a) budowę drogi dojazdowej do cmentarza o przekroju szlakowym i pół ulicznym o szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego z poboczami gruntowymi o szerokości 1,0 m. Od km 0+100 po stronie lewej do końca trasy i na łukach o promieniach R-5m należy zastosować krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm. b) remont przepustu w km 0+004 oraz budowę przepustu na istniejącej drodze za nawierzchnią utwardzoną. c) utwardzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego. d) budowę zjazdu publicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1393B o szerokości: 5,5 m i długość: 1,5 m. e) budowę chodnika z rampami dla pieszych z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. f) odtworzenie rowu przydrożnego o długości około 12 m. Na końcu krawężnika najazdowego wykonie ścieku z brukowca 16/20 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm (spoiny wypełnione zaprawą cementową). Ściek należy obramować krawężnikiem betonowym 15/22 cm. g) zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych znajdujących się pod drogą dojazdową poprzez założenie na istn. kable rur osłonowych dwudzielnych AROT ? 110, obok rur dwudzielnych należy wbudować zapasową rurę typu HDPE ? 110/6,3 uszczelnioną uszczelniaczami firmowymi na obu końcach. 2. Szczegółowy zakres zamówienia określa: a) projekt wykonawczy - Załącznik nr 7 do SIWZ b) SSTWiOR - Załącznik nr 8 do SIWZ 3. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ 4. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 5. Wybrany oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, spełniający wymagania określone w Rozdz. XII SIWZ. 6. Zaleca się, aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał oględzin miejsca wykonania inwestycji celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia 7. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): KOD CPV OPIS 45000000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wybory najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJACY NIE ŻADA WNIESIENIA WADIUM

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzyniewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach