Przetargi.pl
Przebudowa drogi w Kosowie ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie

Gmina Moszczenica ogłasza przetarg

 • Adres: 97-310 Moszczenica, ul. Kosowska 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6169570 , fax. 044 6169625
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Moszczenica
  ul. Kosowska 1 1
  97-310 Moszczenica, woj. łódzkie
  tel. 044 6169570, fax. 044 6169625
  REGON: 59064794800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w Kosowie ul. Główna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres dokumentacji wchodzą: wykonanie projektów budowlanych (w tym projektów wykonawczych) w branżach: drogowej, mostowej, instalacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej wykonanie projektów usunięcia kolizji opracowanie mapy w skali co najmniej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. a. prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) b. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia a. w okresie ostatnich 3 lat wykonali lub wykonują co najmniej 2 projekty budowlano -wykonawcze lub projekty budowlane na przebudowę lub rozbudowę drogi klasy technicznej min. L o długości całkowitej równej lub większej niż 3 km, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, oraz potwierdzenie, że wykonane projekty zostały wykonane należycie b. zapewnią, aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania lub inne ważne uprawnienia i dokumenty, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pozwolą wykonać dokumentację techniczną (z wyszczególnieniem dokumentów dotyczących osobno autorów projektu i osób sprawdzających projekt) w branżach: - drogowej - mostowej - instalacyjnej - elektrycznej - telekomunikacyjnej 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a. posiadają polisę lub inny dokument od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; a. wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 z ustawy. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej SIWZ. Z treści zaznaczonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych oferentom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty (złożone w formie pisemnej) lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy: I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. II. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów: a. wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (w tym co najmniej 2 projekty budowlano -wykonawcze lub projekty budowlane na przebudowę lub rozbudowę drogi klasy technicznej min. L o długości całkowitej równej lub większej niż 3 km), a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie b. wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności c. pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.2, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował d. stwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień III. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności IV. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ust. I: 1. pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. Dokumenty , o których mowa w ust. IVpkt1 lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo o składania ofert. Dokument , o którym mowa w ust. IV pkt1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo o składania ofert 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaję się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ust. I, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.moszczenica.bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach