Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia budowlanego pn.: BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE PODDĘBICE - ETAP I

Burmistrz Poddębic ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 17/21/105
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043/678-44-66, 678-25-80 , fax. 043 6783995
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Poddębic
  ul. Łódzka 17/21/105 17/21/105
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 043/678-44-66, 678-25-80, fax. 043 6783995
  REGON: 00052427500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.poddebice.pl; http://poddebice.signform.pl/poddebice/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia budowlanego pn.: BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE PODDĘBICE - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia budowlanego pn. BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W GMINIE PODDĘBICE - ETAP I zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715400007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. 1) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie roli Inżyniera Kontraktu: - przy realizacji inwestycji polegającej na budowie i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowie stacji uzdatniania wody współfinansowanego ze środków unijnych, 2) dysponują następującymi osobami lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia następujących osób: a) inżynier rezydent ( koordynator) - posiadający: - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, - min. 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru, - doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co najmniej jednej inwestycji finansowanej ze środków unijnych b) inspektorzy nadzoru - posiadający: - min. 5-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru, - doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 1 nadzoru przy budowie lub modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - drogowej. c) specjalista ds. rozliczeń finansowych - posiadający: - wykształcenie techniczne lub ekonomiczne, - min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, - doświadczenie w prowadzeniu rozliczania robót budowlano-montażowych, w co najmniej jednym projekcie na roboty budowlane, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, d) specjalista ds. raportowania - posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w sporządzaniu raportów w min. 1 projekcie unijnym zgodnie z wymogami dotyczącymi funduszy unijnych; e) specjalista-kosztorysant - posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w wykonywaniu obmiarów i rozliczaniu robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza jednoczesne pełnienie przez 1 osobę kilku wymienionych powyżej funkcji, pod warunkiem jednoczesnego posiadania odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia, uprawnień i aktualnych wpisów na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn: - posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 100 tys. zł lub posiadają zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 tys. zł. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy w celu potwierdzenia posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Pzp zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej IDW, 2) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszej IDW, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy-Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy-Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) dokumenty określone w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5, 6 dotyczą każdego Wykonawcy indywidualnie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1: 1) pkt 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 2) pkt 4 - składa zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania stosując odpowiednio zapisy o terminie ich wystawienia. 5. Wykonawcy w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; Wykaz, należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do niniejszej IDW, zamieszczone informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale 9 ust. 2 pkt 2. Do wykazu celem potwierdzenia warunków w części dotyczącej osób, o których mowa w rozdziale 9 ust. 2 pkt 2 lit. a, b należy dołączyć: a) kserokopie posiadanych uprawnień budowlanych potwierdzających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (określonych w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 2 ustawy - Prawo budowlane), b) aktualne zaświadczenia potwierdzające członkostwo w odpowiednich izbach samorządu zawodowego z podaniem informacji dotyczących daty ważności dokumentów, 2)* pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; * jeżeli dotyczy 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminu wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz, sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do niniejszej IDW, musi w sposób bezsporny potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale 9 ust. 2 pkt 1. 6.Wykonawcy w celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja musi w sposób bezsporny potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale 9 ust. 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gmina.poddebice.pl/; http://poddebice.signform.pl/poddebice/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną