Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej ul. Dzierżęcińskiej w Koszalinie w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Gołębiej w ramach zadania inwestycyjnego „ulica Dzierżęcińska, Wojska Polskiego – ulica Dzierżęcińska (odcinek od ulicy Dębowej do Gołębiej)

Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3488600 , fax. 94 3488625
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Koszalin-Urząd Miejski
  Rynek Staromiejski 6-7
  75-007 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3488600, fax. 94 3488625
  REGON: 33092080200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej ul. Dzierżęcińskiej w Koszalinie w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Gołębiej w ramach zadania inwestycyjnego „ulica Dzierżęcińska, Wojska Polskiego – ulica Dzierżęcińska (odcinek od ulicy Dębowej do Gołębiej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Dzierżęcińskiej w Koszalinie w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Gołębiej” 1. Branża drogowa 1.1. Budowa drogi rowerowej : długość drogi rowerowej – 389,90m szerokość drogi rowerowej – 2,0 m klasa ulicy – zbiorcza projektowana prędkość 40km/h kategoria geotechniczna – I głębokość przemarzania – 0,80 m Konstrukcja: droga rowerowa: - 4cm warstwa ścieralna AC 8 S (kolor czerwony), dla KR1 - 5cm warstwa wiążąca AC 11W, dla KR1 - 22cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 – C50/30 - 20cm warstwa ulepszonego podłoża C1,5/2 ≤ 4MPa - Istniejące podłoże gruntowe chodnik, zjazdy - 8cm kostka betonowa- kolor szary (zjazdy kolor grafitowy) - 3cm podsypka cem.- piaskowa - 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 - 20cm warstwa ulepszonego podłoża C1,5/2<4MPa - Istniejące podłoże gruntowe pobocze: - 10cm mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 – C50/30 - Istniejące podłoże gruntowe trawnik: - 20cm humus wraz z obsianiem trawą - Istniejące podłoże gruntowe 1.2. Dostawa i montaż wiaty przystankowej (zgodnie z poniższymi uwagami Zarządu Dróg i Transportu) - Załącznik – Katalog wiat 1.3. Oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowej 1.4. Wycinka drzew i krzewów 1.5. Dostawa i montaż tablic UE ( zgodnie z Załącznikiem ): - informacyjnej - 1 kpl - pamiątkowej – 1 kpl 2. Branża elektryczna Budowa oświetlenia 1) Zasilenie szafki SO 2) Linia kablowa oświetleniowa - ułożenie kabla oświetleniowego YAKXS 5x35mm2 – ok. 652mb - ułożenie w wykopie bednarki ocynkowanej dFeZn 25x4mm2 w wykopie – 580 mb - montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych h=8,0m z wysięgnikiem jednoramiennym l= 1,5 m z oprawami LED o mocy ok. 90W - 13 kpl - układanie rur ochronnych dwudzielnych PCV śr. 160 i 110 - 55 mb 3) Badania i pomiary 3. Branża teletechniczna 3.1. Budowa kanału technologicznego - studnie kablowe rozdzielcze SKR-2 - 2 kpl - studnie kablowe rozdzielcze SK-1 - 4 kpl - dodatkowe pokrywy istn. Studni kablowych - 2 szt. - kanalizacja kablowa z rur HDPE 125/7,1 - 390,00 mb - rurociągi kablowe HDPE i DB w wykopie śr. 40 mm - 1,74 km - badanie szczelności rur 3.2. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą sieci telekomunikacyjnej - budowa rurociągu kablowego z rury HDPE śr. 40 mm - 0,008 km - uziemienie słupa kablowego oraz wykonanie pomiaru - wciąganie i montaż kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 - 410,00 mb - roboty demontażowe ( słupy – 7 szt., kabel napowietrzny -380mb)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn.zm.) 3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: Urząd Miejski w Koszalinie Nr rachunku: 78 1140 2118 0000 2444 4400 1304 z dopiskiem: Przebudowa drogi powiatowej ul. Dzierżęcińskiej w Koszalinie w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Gołębiej w ramach zadania inwestycyjnego „ulica Dzierżęcińska, Wojska Polskiego – ulica Dzierżęcińska (odcinek od ulicy Dębowej do Gołębiej) – WADIUM Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego IBAN : PL78114021180000244444001304 BIC/SWIFT: BREX PL PW 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. 5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6 – 7, 75 – 007 Koszalin. 6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach