Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o., w podziale na trzy części

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 70-302 Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 430 91 00 , fax. 91 430 91 45
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1
  70-302 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 430 91 00, fax. 91 430 91 45
  REGON: 81101566600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o., w podziale na trzy części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z instalacjami: elektryczną i sanitarnymi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o., w podziale na trzy części: część 1 : ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15/30, ul. Bolesława Śmiałego 8/23, ul. Jagiellońska 18/26, ul. Jagiellońska 19/16; część 2: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/34, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 17/11, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2/40, ul. Chodkiewicza 10/2; część 3: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 17/14, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 17/21, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3/21; al. Piastów 62/16. 2. Szczegółowy opis zakresu i sposobu realizacji zamówienia został określony SIWZ oraz w projektach umów stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji należy wykonać: a) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz przekazanymi w trakcie projektowania b) zgodnie z „Ramowymi wytycznymi i wymaganiami dotyczącymi projektowania, wykończenia, wyposażenia przeznaczonych do przebudowy oraz modernizacji wolnych lokali mieszkalnych z zasobu własnego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.” – stanowiącymi załącznik nr 4 c) odrębnie na każdy budynek oraz innymi wymaganiami zawartymi w projektach umowy - Załącznik nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: CZĘŚĆ I – 450,00 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100); CZĘŚĆ II - 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100); CZĘŚĆ III - 450,00 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100); W przypadku składania oferty na dwie część należy sumować kwoty wadium dla wybranych części.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta, którą składa każdy z Wykonawców musi zawierać: a) ofertę cenową sporządzoną wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.. b) Oświadczenia i zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z częścią VII pkt. 1. c) pełnomocnictwo, z których wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z załączonych dokumentów; d) odpowiednie pełnomocnictwo, o którym mowa w części IX pkt. 1 i pkt. 2 SIWZ - w przypadku składania oferty wspólnej;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach