Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1607R Białoboki – Ostrów – Mikulice

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-200 Przeworsk, ul. Słowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 648-97-24
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
  ul. Słowackiego 17
  37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie
  tel. 016 648-97-24
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatprzeworsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1607R Białoboki – Ostrów – Mikulice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1607R Białoboki – Ostrów – Mikulice" Zamówienie zostało podzielone na części: Część nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1607R Białoboki – Ostrów – Mikulice" Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr P 1 607 R Białoboki - Ostrów - Mikulice w km 0+008 - 4+012. Zakres robót obejmuje: • poszerzenie jezdni z 5,0m do 5,50 m w km 0+008 - 4+012 w ilości 1878,65m2, • wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej w ilości 3208,0m, • budowa chodnika w ilości 3741,30m • ułożenie nowej nawierzchni: o w km 0+008 - 2+818 - warstwa wyrównawczo - wzmacniająca oraz warstwa ścieralna, o w km 2+818 - 4+012 - warstwa ścieralna, • utwardzenie pobocza prawostronnego materiałem kamiennym (szer. 0,5m - 1,0 m) w ilości 2930,0 m2, • oczyszczenie rowów z namułu w ilości 560 mb, oraz ich odcinkowe umocnienie płytami ażurowymi typu „Krata” w ilości 340,0 m2, • remont przepustów - szt. 2, • oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych, linie na skrzyżowaniach) w ilości 81,0m2, • oznakowanie pionowe – 6 szt. • montaż barier energochłonnych w ilości 161,80m, • odprowadzenie wód z terenu przyległego bezpośrednio do chodnika (drenaż) 166mb, • nawiązanie wysokościowe zjazdów do niwelety nowo wykonanej nawierzchni jezdni. Część nr 2 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1607R Białoboki – Ostrów – Mikulice” w km 0+000 - 0+008. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr P 1 607 R Białoboki - Ostrów - Mikulice w km 0+000 - 0+008. Zakres robót obejmuje: Nawierzchnia: - Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) – 44m2 - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie śr. gr 2 cm, - 14t - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6•cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10•t - AC 16 W - 44m2 - Skropienie nawierzchni drogowej44m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód 5-10•t -AC 11 S - 44m2 Poszerzenie jezdni: - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny- 4m2 - Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 40•cm, - 4m2 - Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10•cm, piasek, -4m2 - Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20•cm, - 4m2 - Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zagęszczeniu 7•cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15•t, - 4m2 - Skropienie nawierzchni drogowej, - 4m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6•cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10•t - 4m2 - Skropienie nawierzchni drogowej - 4m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4•cm, masa grysowa, samochód 5-10•t -AC 11 S - 4m2 3. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, projekt oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonany i odebrany zakres zamówienia. 5. RODZAJ CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH DOTYCZĄ WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), osoby wykonujące czynności związane z wykonywaniem prac fizycznych wskazanych w przedmiarach robót. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu jeden ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodu w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6.Rozwiązania równoważne. 1) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa wart. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 4) Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. 5) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. 7. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: a) na część nr 1 - 110 000,00 PLN brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). b) na część nr 2 - 160,00 PLN brutto (słownie: sto sześćdziesiąt złotych) 2. Forma wadium. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275), 3. Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać (lub podobne zasady/odwołanie się do przepisów) następujące elementy: a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) Kwotę gwarancji, d) Termin ważności gwarancji, e) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. f) Zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez BS Przeworsk Nr 88 9106 0008 2001 0013 8439 0003 Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców / pełnomocnika Wykonawców. 4. Termin wniesienia wadium. a) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczny w chwili uznania rachunku zamawiającego. b) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią siwz lub wezwania, c) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. d) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 5. Zwrot wadium. a) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. b) Zamawiający może żądać ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Zatrzymanie wadium. 6.1 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6.2 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art 25a ust 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Dokumenty podmiotów zagranicznych; 4.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2; 1) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 4.2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu oferty jednoznacznie i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach