Przetargi.pl
Dostawa i montaż klimatyzatorów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz w podległych TJO w Krośnie, Brzozowie i Sanoku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4437970, , fax. 13 443 79 70
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle
  ul. Rynek 18 b
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 13 4437970, , fax. 13 443 79 70
  REGON: 17756004990000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż klimatyzatorów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle oraz w podległych TJO w Krośnie, Brzozowie i Sanoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów dla Oddziału ZUS w Jaśle oraz dla podległych TJO w Krośnie, Brzozowie i w Sanoku. 2 Szczegółowy zakres realizacji zamówienia obejmuje: 1) Dostawę i montaż fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych, typu Split i Multisplit dla Oddziału ZUS w Jaśle i Inspektoratów ZUS w Krośnie Brzozowie i Dębicy. Moc chłodniczą oraz szczegółową lokalizację pomieszczeń, typ i ilości klimatyzatorów określono w załączniku nr 8 do SIWZ. Rok produkcji klimatyzatorów 2019/2020. 2) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne klimatyzatory montowane po raz pierwszy. Dla wymienianych klimatyzatorów należy wykorzystać istniejącą instalację zasilającą. W rozdzielnicach elektrycznych znajdujących się na klatkach schodowych lub korytarzach należy wyprowadzić niezależny obwód elektryczny dla klimatyzatorów przewodem o przekroju i ilości żył zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń z uwzględnieniem ewentualnego spadku napięcia. W wolnym polu rozdzielnicy lub w dodatkowo zamontowanej skrzynce należy zamontować zabezpieczenie różnicowoprądowe z członem nadmiarowym zgodnie z instrukcją techniczno – ruchową klimatyzatora. Przewody prowadzone w natynkowych kanałach instalacyjnych. 3) Instalacja freonowa dla urządzeń nowych prowadzona w kanałach natynkowych, w przypadku urządzeń wymienianych należy wymienić również instalację freonową na nową wraz z kanałami. 4) Instalacja odprowadzenia skroplin (grawitacyjnie lub za pomocą pompki) na zewnątrz budynku do istniejącej instalacji deszczowej zlokalizowanej w pobliżu jednostek zewnętrznych. 5) Mocowanie jednostki zewnętrznej łącznie z wykonaniem konstrukcji do zamontowania agregatu zewnętrznego (miejsce zamocowania jednostki będzie uzgodnione z Zamawiającym). W przypadku wymiany mocowanie jednostki zewnętrznej do istniejącej konstrukcji. 6) W przypadku urządzeń wymienionych w punkcie III podpunkt 1, 2, 3, 6 załącznika nr 8 do SIWZ montaż konstrukcji wsporczej oraz jednostek zewnętrznych wymagał będzie zastosowania podnośnika koszowego lub innego urządzenia. 7) Uruchomienie jednostek klimatyzacyjnych. Badania i pomiary zamontowanych urządzeń. Przeszkolenie pracowników z obsługi urządzenia. 8) W cenie dostawy i montażu klimatyzatorów mają zostać ujęte wszystkie prace potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. 9) Prace będą wykonywane z zastosowaniem sprzętu do wierceń bezpyłowych. Firma nie posiadająca odpowiedniego sprzętu do wykonania bezpyłowych przewiertów oraz folii zabezpieczających pomieszczenia przed zabrudzeniem nie będzie dopuszczona do wykonania przedmiotu zamówienia. 10) Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie (nie uszkodzenie) istniejących sieci i instalacji w budynku. Zabrania się wyrzucania odpadków, śmieci, resztek materiałów budowlanych do pojemników Oddziału, a także wprowadzania ich do kanalizacji obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ustawienia odrębnego kontenera na śmieci, gruz, zdemontowane elementy budowlane, odpady materiałowe etc. i jego regularne opróżnianie. 11) Zamawiający wymaga, aby przejścia i przebicia przez przegrody budowlane były wykonywane z należytą ostrożnością, wyłącznie w zakresie niezbędnym do przełożenia elementów instalacji. Naprawa przejść winna być wykonana z zastosowaniem materiałów uszczelniających lub korozji przebiegających przewodów i rur. W przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynku, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ich stanu poprzedniego łącznie z malowaniem. 3 Pozostałe informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości : 4 800,00 PLN. 2 Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: Bank PKO BP 53 1020 5590 0000 0402 9110 7017. Na przelewie zaleca się umieścić informację: „wadium – dostawa klimatyzatorów”. 4 Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5 Pozostałe informacje dotyczące wadium zawiera SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę wykaże, że posiada certyfikat pozwalający na prowadzenie działalności polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7 Inne dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 2) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy, 3) pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (forma ta dotyczy również pełnomocnictw składanych na późniejszym etapie postępowania) , 4) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie nie jest konieczne, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, 5) W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w zakresie koniecznym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wymaganej zdolności zawodowej) na potrzeby realizacji zamówienia (dokument ten składany jest wraz z ofertą).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach