Przetargi.pl
Przygotowanie projektu User Experience i wykonanie badań User Experience dla wtyczki e-commerce, która będzie użytecznym rozwiązaniem dla branży fashion w modelu B2B.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie projektu User Experience i wykonanie badań User Experience dla wtyczki e-commerce, która będzie użytecznym rozwiązaniem dla branży fashion w modelu B2B.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Nazwa: Przygotowanie projektu User Experience i wykonanie badań User Experience dla wtyczki e-commerce, która będzie użytecznym rozwiązaniem dla branży fashion w modelu B2B. B. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi niezbędnej do stworzenia prototypu dla startupów inkubowanych w projekcie „Platforma Startowa – Start In Podkarpackie”. Wtyczka ma wykorzystywać stworzone algorytmy sztucznej inteligencji służące do dobierania ubrań, by skompletować pełne zestawienia stylistyczne na podstawie wybranych przez użytkownika w sklepie online ubrań. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże wykonawcy makietę, wizualizującą działanie algorytmu sztucznej inteligencji. W ramach procesu projektowania rozwiązania w systemie pracy Lean UX, niezbędne będzie zrealizowanie badań oraz testów użyteczności po stronie produktu oraz testów UX z przedstawicielami branży fashion, którzy zajmują się sprzedażą e-commerce oraz up-sellingiem, a także cross-sellingiem. W związku z tym, że branża ta jest dość wąska (około 10 dużych matek spółek), zadowalająca liczba przeprowadzonych testów z przedstawicielami marek to 4-8 firm. Badanie powinno zostać wykonane w formule B2B, nie B2C, stąd do-określenie liczby firm, nie liczby osób. Spełnienie warunku musi zostać potwierdzone pełnym raportem z wywiadów, zawierających nazwy firm, podsumowania badań oraz rekomendacje na podstawie badań. C. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: 1) Załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia, 2) Załącznik nr 2 do siwz – Wzór umowy. D. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. E. Źródło finansowania: Projekt Platformy Startowe Start In Podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POPW.01.01.01-18-0001/18-00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79300000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda: 1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 2 Pzp. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Oświadczenie lub dowody wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną