Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona w m. Kosewo - odcinek od km 1+171,00 do km 1+652,00

Powiat Żuromiński ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 657 47 00 , fax. 23 657 35 35
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Żuromiński
  Plac Józefa Piłsudskiego 4
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 23 657 47 00, fax. 23 657 35 35
  REGON: 130377758
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuromin-powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona w m. Kosewo - odcinek od km 1+171,00 do km 1+652,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4628W Olszewo-Kosewo-Zielona w m. Kosewo - odcinek od km 1+171,00 do km 1+652,00 Roboty drogowe: - przygotowanie terenu pod budowę - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę -roboty ziemne - roboty odwadniające - fundamentowanie dróg - roboty w zakresie chodników i asfaltowania - roboty w zakresie terenów zielonych Roboty sieci kanalizacji deszczowej : - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – roboty przygotowawcze - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę – roboty ziemne - roboty instalacyjne kanalizacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski S.A w Żurominie nr 67 1020 1592 0000 2502 0266 9422 przed upływem terminu składania ofert, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy do oferty załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez konieczności rozszywania oferty) lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie ,Plac Józefa Piłsudskiego 4, I piętro,(składamy oryginał dokumentu wadium). 6) godziny otwarcia urzędu: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach