Przetargi.pl
Dostawa pieca do aktywacji implantowanej domieszki w wysokiej temperaturze

Instytut Technologii Elektronowej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-668 Warszawa, Al. Lotników
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 487 700 , fax. 228 470 631
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Technologii Elektronowej
  Al. Lotników 32/46
  02-668 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 487 700, fax. 228 470 631
  REGON: 3897100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ite.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pieca do aktywacji implantowanej domieszki w wysokiej temperaturze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego pieca do aktywacji implantowanej domieszki w wysokiej temperaturze wraz z obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją oraz szkoleniami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach