Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów.

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-015 Manowo, Cisowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 340 72 76, , fax. 94 342 44 26
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
  Cisowa 21
  76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 340 72 76, , fax. 94 342 44 26
  REGON: 33096057500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzd.powiat.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha - Polanów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące przebudowę drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń - Rosocha – Polanów o długości 6363 m. Podstawowy zakres robót obejmuje: a)przebudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6m. (przejścia przez miejscowości) oraz z poszerzeniem do szerokości 5,5m.(odcinki szlakowe).Kategoria obciążenia ruchem KR2. Układ warstw: odcinek z pominięciem m. Cetuń - frezowanie wyrównawcze na 3-4 cm, - wyrównanie starej nawierzchni AC11W min. 6 cm., - warstwa wiążąca AC16 W - 8 cm, - warstwa ścieralna AC11W – 4cm, odcinek przez m. Cetuń - stabilizacja cementem Rm 2,5 MPa – 15 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm, - warstwa wiążąca AC16W - 8 cm, - warstwa ścieralna AC11W - 4 cm, b)budowę i przebudowę chodników, c)przebudowę skrzyżowań, d)wykonanie elementów spowolnienia ruchu na wlotach do miejscowości, e)wykonanie zatok autobusowych, f)przebudowę zjazdów wraz z wymianą przepustów, g)wykonanie poboczy, i)wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach tj.: etap I (roboty do wykonania w terminie do 29.11.2019r.) a)roboty przygotowawcze, b)roboty rozbiórkowe, c)roboty ziemne, d)podbudowa drogi, e)zjazdy indywidualne z kostki betonowej, f)ciąg pieszy, g)rowy, h)krawężniki i ścieki przykrawężnikowe, i)obrzeża betonowe, etap II (roboty do wykonania w terminie do 30.06.2020r.) a)regulacja pionowa studzienek, b)odwodnienie korpusu drogowego, c)zjazdy publiczne, d)wyspy spowalniające, e)zjazdy na pola, f)zatoka autobusowa, g)nawierzchnia drogi, h)pobocza, i)roboty wykończeniowe, j)urządzenia bezpieczeństwa ruchu Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót (etap I, etap II) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 10, 2 i 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233223-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ, 2.Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy ) – o ile umocowanie(a) osoby(ób) występujących w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 3.ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na /wg Załącznika nr 8 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje) 4.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na /wg załącznika nr 6 lub 7 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga!Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą (jeżeli występują) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.WYKONAWCY ZAGRANICZNI: Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 1)oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu wymienione w pkt. III.3)III.5)7) niniejszego ogłoszenia takie same jak wykonawca polski 2) dokument wymagany w prowadzonym postępowaniu wymieniony w pkt.III. 4) niniejszego ogłoszenia zgodnie ze wskazaniem w tym punkcie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach