Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-015 Manowo, Cisowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 340 72 76, , fax. 94 342 44 26
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
  Cisowa 21
  76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 340 72 76, , fax. 94 342 44 26
  REGON: 33096057500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pzd.powiat.koszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące przebudowę dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno o łącznej długości 2028m. Podstawowy zakres robót obejmuje: a)przebudowę jezdni (kategoria obciążenia ruchem KR3) i pozostałych elementów ruchu Układ warstw: droga nr 3543Z (ul. Dworcowa w Sianowie) - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA11 gr. 4cm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o zmiennej grubości śr. 5 cm, - istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu na gr. 3-4 cm - odtworzona konstrukcja jezdni po rozbiórce krawężników i usunięciu karpin, po przekopach przykanalików do wpustów kanalizacji deszczowej, droga nr 3504Z m. Skibno - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm , - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o zmiennej grubości śr. 4 cm, - istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu na gr. 4-5 cm, - poszerzona i odtworzona zniszczona konstrukcja jezdni, b)budowę kanalizacji deszczowej, c)budowe i przebudowę zatok autobusowych, d)budowę chodników, e)budowę ścieżki rowerowej, budowa ciagu pieszo rowerowego, f)wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, g)wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach tj.: etap I (roboty do wykonania w terminie do 29.11.2019r.) a)roboty przygotowawcze (droga nr 3504Z) etap II (roboty do wykonania w terminie do 31.07.2020r.) droga nr 3504Z a)podbudowa b)nawierzchnia bitumiczna jezdni, c)nawierzchnia z brukowej kostki betonowej, d)obramowania – krawężniki, oporniki , obrzeża, e)urządzenia bezpieczeństwa ruchu, f)roboty wykończeniowe i inne, droga nr 3543Z a)roboty przygotowawcze, b)kanalizacja deszczowa, c)podbudowa, d)nawierzchnia bitumiczna jezdni, e)nawierzchnia z brukowej kostki betonowej ścieżki betonowej ścieżki rowerowej, ciągu pieszo –rowerowego, chodnika i zjazdów, f)nawierzchnia z kostki kamiennej zatok autobusowych, g)obramowania – krawężniki , oporniki, obrzeża, h)urządzenia bezpieczeństwa ruchu, i)roboty elektryczne, j)roboty wykończeniowe i inne, 2.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót (etap I, etap II) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 10, 2 i 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233223-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ, 2.Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy ) – o ile umocowanie(a) osoby(ób) występujących w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. 3.ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje zasoby sporządzone na /wg Załącznika nr 8 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 4.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na /wg załącznika nr 6 lub 7 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą (jeżeli występują) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. WYKONAWCY ZAGRANICZNI: Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 1)oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu wymienione w pkt. III.3) III.5)7) niniejszego ogłoszenia takie same jak wykonawca polski 2) dokument wymagany w prowadzonym postępowaniu wymieniony w pkt. III.4) niniejszego ogłoszenia zgodnie ze wskazaniem w tym punkcie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach