Przetargi.pl
PN-30/19 kompleksowe utrzymanie czystości wraz z usługami w zakresie pomocy przy pacjentach i transportu wewnętrznego

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN-30/19 kompleksowe utrzymanie czystości wraz z usługami w zakresie pomocy przy pacjentach i transportu wewnętrznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości wraz z usługami w zakresie pomocy przy pacjentach i transportu wewnętrznego w budynku nr 4, w którym znajduje się Oddział Kliniczny Radioterapii oraz kompleksowe utrzymanie czystości na parterze i w piwnicy budynku nr 8 Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi, o wymaganiach określonych szczegółowo w Załączniku Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. WYKONAWCA zapewnia środki sanitarno – higieniczne takie jak: mydło do rąk do uzupełnianych dozowników, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, worki na odpady, prześcieradła jednorazowe w roli na kozetki. 3. Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania usługi, budynek nr 4 Oddział Kliniczny Radioterapii i budynek nr 8 Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne lub pomocne do przygotowania rzetelnej oferty cenowej. Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 11.09.2019 roku, o godz. 12:00, miejsce spotkania – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, przy budynku nr 4 Oddziału Klinicznego Radioterapii. Dokumentacja powykonawcza budynku nr 4 Oddział Kliniczny Radioterapii i nr 8 Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi znajduje się do wglądu w Dziale Technicznym. 4.Miejsce realizacji usługi: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, Oddział Kliniczny Radioterapii budynek nr 4 oraz parter i piwnica budynku nr 8 Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi. 5. ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 29 ust. 3a ustawy ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: a) wykonywanie usług sprzątania służących utrzymaniu czystości oraz należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego w budynku nr 4 i 8, b) wykonywanie czynności ściśle związanych z usługami służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia polegającym m. innymi na pomocy pielęgniarkom w pielęgnacji pacjentów, transporcie wewnętrznym, i innych czynnościach wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, rozdział I, punkt 9 b. 6. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z ZAMAWIAJĄCYM zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przestrzeganiu wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez siebie, osób wykonujących czynności wymienione w pkt 5 oraz podania się kontroli w tym zakresie przez ZAMAWIAJĄCEGO. Szczegółowe postanowienia w przedmiocie przestrzegania formy zatrudnienia pracowników oraz czynności kontrolno- nadzorcze ze strony ZAMAWIAJĄCEGO reguluje projekt umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do specyfikacji. 7.WYKONAWCA przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić listę pracowników, którzy wykonywać będą prace na terenie ZAMAWIAJĄCEGO. W trakcie obowiązywania umowy ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmniejszenie liczby personelu maksymalnie o jedną osobę na każdym budynku, na okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku dłuższych nieobecności pracowników WYKONAWCY, nakładane będą kary umowne. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia: rok od dnia przekazania WYKONAWCY budynków objętych zamówieniem czyli od dnia 1.11.2019r do dnia 31.10.2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach