Przetargi.pl
Wycena wartości lokalu użytkowego nr 3 znajdującego się w budynku w Bolechowie nr 34

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 698 200 , fax. 914 698 298
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 698 200, fax. 914 698 298
  REGON: 81168436700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena wartości lokalu użytkowego nr 3 znajdującego się w budynku w Bolechowie nr 34
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wycena lokalu użytkowego nr 3 w Bolechowie nr 34 o powierzchni 51,60 m2, do którego pomieszczeniem przynależnym jest piwnica o powierzchni 2,70 m2, z określonym udziałem w częściach wspólnych 180/1000. Nieruchomość znajduje się na terenie działki nr 49 obręb Bolechowo. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: a) Zadanie obejmuje określenie wartości lokalu użytkowego nr 3 wraz z udziałem w działce nr 49. 3. Do operatu muszą zostać załączone: a) arkusz danych ewidencyjnych lokalu, b) wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków. Sporządzone zgodnie z aktualnymi wymaganiami Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Goleniowie, służące do ujawnienia lokalu w ewidencji budynków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie: Oświadczenia własnego, o którym mowa w punkcie 6 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty składane przez wszystkich wykonawców a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; d) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ; e) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu- jeżeli dotyczy; f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach